ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد کاظمی فرد، حسن کرمانشاهی، منصور رضایی، ابوالقاسم گلیان، سید جواد حسینی، (1396). تاثیر سطوح مختلف کلسیم و فسفر به همراه ویتامین D3 و عصاره رازیانه بر عملکرد و ویژگی های کیفی تخم مرغ در مرغان مادر گوشتی پس از تولک بری، فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی، 8(15)، 33-41. magiran.com/p1705761
Mohammad Kazemifard, Hasan Kermanshahi, Mansour Rezaei, Abolghasem Golian, Seyed Javad Hosseini, (2017). Effect of Different Levels of Calcium, Phosphor and Vitamin D3 with Fennel Extract on, Performance and Egg Shell Quality in Post Molted Ross Broiler Breeders, Research On Animal Production, 8(15), 33-41. magiran.com/p1705761
محمد کاظمی فرد، حسن کرمانشاهی، منصور رضایی، ابوالقاسم گلیان، سید جواد حسینی، تاثیر سطوح مختلف کلسیم و فسفر به همراه ویتامین D3 و عصاره رازیانه بر عملکرد و ویژگی های کیفی تخم مرغ در مرغان مادر گوشتی پس از تولک بری. فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی، 1396؛ 8(15): 33-41. magiran.com/p1705761
Mohammad Kazemifard, Hasan Kermanshahi, Mansour Rezaei, Abolghasem Golian, Seyed Javad Hosseini, Effect of Different Levels of Calcium, Phosphor and Vitamin D3 with Fennel Extract on, Performance and Egg Shell Quality in Post Molted Ross Broiler Breeders, Research On Animal Production, 2017; 8(15): 33-41. magiran.com/p1705761
محمد کاظمی فرد، حسن کرمانشاهی، منصور رضایی، ابوالقاسم گلیان، سید جواد حسینی، "تاثیر سطوح مختلف کلسیم و فسفر به همراه ویتامین D3 و عصاره رازیانه بر عملکرد و ویژگی های کیفی تخم مرغ در مرغان مادر گوشتی پس از تولک بری"، فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی 8، شماره 15 (1396): 33-41. magiran.com/p1705761
Mohammad Kazemifard, Hasan Kermanshahi, Mansour Rezaei, Abolghasem Golian, Seyed Javad Hosseini, "Effect of Different Levels of Calcium, Phosphor and Vitamin D3 with Fennel Extract on, Performance and Egg Shell Quality in Post Molted Ross Broiler Breeders", Research On Animal Production 8, no.15 (2017): 33-41. magiran.com/p1705761
محمد کاظمی فرد، حسن کرمانشاهی، منصور رضایی، ابوالقاسم گلیان، سید جواد حسینی، (1396). 'تاثیر سطوح مختلف کلسیم و فسفر به همراه ویتامین D3 و عصاره رازیانه بر عملکرد و ویژگی های کیفی تخم مرغ در مرغان مادر گوشتی پس از تولک بری'، فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی، 8(15)، صص.33-41. magiran.com/p1705761
Mohammad Kazemifard, Hasan Kermanshahi, Mansour Rezaei, Abolghasem Golian, Seyed Javad Hosseini, (2017). 'Effect of Different Levels of Calcium, Phosphor and Vitamin D3 with Fennel Extract on, Performance and Egg Shell Quality in Post Molted Ross Broiler Breeders', Research On Animal Production, 8(15), pp.33-41. magiran.com/p1705761
محمد کاظمی فرد؛ حسن کرمانشاهی؛ منصور رضایی؛ ابوالقاسم گلیان؛ سید جواد حسینی. "تاثیر سطوح مختلف کلسیم و فسفر به همراه ویتامین D3 و عصاره رازیانه بر عملکرد و ویژگی های کیفی تخم مرغ در مرغان مادر گوشتی پس از تولک بری". فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی، 8 ،15 ، 1396، 33-41. magiran.com/p1705761
Mohammad Kazemifard; Hasan Kermanshahi; Mansour Rezaei; Abolghasem Golian; Seyed Javad Hosseini. "Effect of Different Levels of Calcium, Phosphor and Vitamin D3 with Fennel Extract on, Performance and Egg Shell Quality in Post Molted Ross Broiler Breeders", Research On Animal Production, 8, 15, 2017, 33-41. magiran.com/p1705761
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال