ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حمیدرضا طاهری، محمد عباسی، نگار تنها، (1396). اثر سطوح مختلف انرژی و پروتئین جیره غذایی بر عملکرد بلدرچین ژاپنی در طی دوره رشد، فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی، 8(15)، 11-17. magiran.com/p1705764
Hamid Reza Taheri, Mohammad Abbasi, Negar Tanha, (2017). Effect of Different Dietary Levels of Energy and Protein on Performance of Japanese Quail During Grower Phase, Research On Animal Production, 8(15), 11-17. magiran.com/p1705764
حمیدرضا طاهری، محمد عباسی، نگار تنها، اثر سطوح مختلف انرژی و پروتئین جیره غذایی بر عملکرد بلدرچین ژاپنی در طی دوره رشد. فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی، 1396؛ 8(15): 11-17. magiran.com/p1705764
Hamid Reza Taheri, Mohammad Abbasi, Negar Tanha, Effect of Different Dietary Levels of Energy and Protein on Performance of Japanese Quail During Grower Phase, Research On Animal Production, 2017; 8(15): 11-17. magiran.com/p1705764
حمیدرضا طاهری، محمد عباسی، نگار تنها، "اثر سطوح مختلف انرژی و پروتئین جیره غذایی بر عملکرد بلدرچین ژاپنی در طی دوره رشد"، فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی 8، شماره 15 (1396): 11-17. magiran.com/p1705764
Hamid Reza Taheri, Mohammad Abbasi, Negar Tanha, "Effect of Different Dietary Levels of Energy and Protein on Performance of Japanese Quail During Grower Phase", Research On Animal Production 8, no.15 (2017): 11-17. magiran.com/p1705764
حمیدرضا طاهری، محمد عباسی، نگار تنها، (1396). 'اثر سطوح مختلف انرژی و پروتئین جیره غذایی بر عملکرد بلدرچین ژاپنی در طی دوره رشد'، فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی، 8(15)، صص.11-17. magiran.com/p1705764
Hamid Reza Taheri, Mohammad Abbasi, Negar Tanha, (2017). 'Effect of Different Dietary Levels of Energy and Protein on Performance of Japanese Quail During Grower Phase', Research On Animal Production, 8(15), pp.11-17. magiran.com/p1705764
حمیدرضا طاهری؛ محمد عباسی؛ نگار تنها. "اثر سطوح مختلف انرژی و پروتئین جیره غذایی بر عملکرد بلدرچین ژاپنی در طی دوره رشد". فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی، 8 ،15 ، 1396، 11-17. magiran.com/p1705764
Hamid Reza Taheri; Mohammad Abbasi; Negar Tanha. "Effect of Different Dietary Levels of Energy and Protein on Performance of Japanese Quail During Grower Phase", Research On Animal Production, 8, 15, 2017, 11-17. magiran.com/p1705764
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال