ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علیرضا صفامهر، علی نوبخت، یوسف مهمان نواز، (1396). ارزیابی ترکیب، محلولیت آزمایشگاهی و قابلیت هضم ظاهری کلسیم و فسفر منابع کلسیمی مختلف و اثر آن بر عملکرد و صفات استخوانی جوجه های گوشتی، فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی، 8(15)، 1-10. magiran.com/p1705765
Alireza Safamehr, Ali Nobakht, Yousef Mehmannavaz, (2017). Evaluation of Composition, In Vitro Solubility Rate and Calcium and Phospouros Digestibility of Different Calcium Sources and Their Effects on Performance and Bone Traits in Broiler Chickens, Research On Animal Production, 8(15), 1-10. magiran.com/p1705765
علیرضا صفامهر، علی نوبخت، یوسف مهمان نواز، ارزیابی ترکیب، محلولیت آزمایشگاهی و قابلیت هضم ظاهری کلسیم و فسفر منابع کلسیمی مختلف و اثر آن بر عملکرد و صفات استخوانی جوجه های گوشتی. فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی، 1396؛ 8(15): 1-10. magiran.com/p1705765
Alireza Safamehr, Ali Nobakht, Yousef Mehmannavaz, Evaluation of Composition, In Vitro Solubility Rate and Calcium and Phospouros Digestibility of Different Calcium Sources and Their Effects on Performance and Bone Traits in Broiler Chickens, Research On Animal Production, 2017; 8(15): 1-10. magiran.com/p1705765
علیرضا صفامهر، علی نوبخت، یوسف مهمان نواز، "ارزیابی ترکیب، محلولیت آزمایشگاهی و قابلیت هضم ظاهری کلسیم و فسفر منابع کلسیمی مختلف و اثر آن بر عملکرد و صفات استخوانی جوجه های گوشتی"، فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی 8، شماره 15 (1396): 1-10. magiran.com/p1705765
Alireza Safamehr, Ali Nobakht, Yousef Mehmannavaz, "Evaluation of Composition, In Vitro Solubility Rate and Calcium and Phospouros Digestibility of Different Calcium Sources and Their Effects on Performance and Bone Traits in Broiler Chickens", Research On Animal Production 8, no.15 (2017): 1-10. magiran.com/p1705765
علیرضا صفامهر، علی نوبخت، یوسف مهمان نواز، (1396). 'ارزیابی ترکیب، محلولیت آزمایشگاهی و قابلیت هضم ظاهری کلسیم و فسفر منابع کلسیمی مختلف و اثر آن بر عملکرد و صفات استخوانی جوجه های گوشتی'، فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی، 8(15)، صص.1-10. magiran.com/p1705765
Alireza Safamehr, Ali Nobakht, Yousef Mehmannavaz, (2017). 'Evaluation of Composition, In Vitro Solubility Rate and Calcium and Phospouros Digestibility of Different Calcium Sources and Their Effects on Performance and Bone Traits in Broiler Chickens', Research On Animal Production, 8(15), pp.1-10. magiran.com/p1705765
علیرضا صفامهر؛ علی نوبخت؛ یوسف مهمان نواز. "ارزیابی ترکیب، محلولیت آزمایشگاهی و قابلیت هضم ظاهری کلسیم و فسفر منابع کلسیمی مختلف و اثر آن بر عملکرد و صفات استخوانی جوجه های گوشتی". فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی، 8 ،15 ، 1396، 1-10. magiran.com/p1705765
Alireza Safamehr; Ali Nobakht; Yousef Mehmannavaz. "Evaluation of Composition, In Vitro Solubility Rate and Calcium and Phospouros Digestibility of Different Calcium Sources and Their Effects on Performance and Bone Traits in Broiler Chickens", Research On Animal Production, 8, 15, 2017, 1-10. magiran.com/p1705765
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال