ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدرضا طالبان، صداقت شفیع زاده حور، (1396). بررسی تجربی تفاوت دینداری در دو ساختار شهری و روستایی، فصلنامه راهبرد فرهنگ، 10(37)، 73-96. magiran.com/p1706044
Mohammad Reza Taleban, Sedaqat Shafizadeh Hur, (2017). An Empirical Study of Differences between Religiosity in Urban and Rural Structures, Strategy for Culture, 10(37), 73-96. magiran.com/p1706044
محمدرضا طالبان، صداقت شفیع زاده حور، بررسی تجربی تفاوت دینداری در دو ساختار شهری و روستایی. فصلنامه راهبرد فرهنگ، 1396؛ 10(37): 73-96. magiran.com/p1706044
Mohammad Reza Taleban, Sedaqat Shafizadeh Hur, An Empirical Study of Differences between Religiosity in Urban and Rural Structures, Strategy for Culture, 2017; 10(37): 73-96. magiran.com/p1706044
محمدرضا طالبان، صداقت شفیع زاده حور، "بررسی تجربی تفاوت دینداری در دو ساختار شهری و روستایی"، فصلنامه راهبرد فرهنگ 10، شماره 37 (1396): 73-96. magiran.com/p1706044
Mohammad Reza Taleban, Sedaqat Shafizadeh Hur, "An Empirical Study of Differences between Religiosity in Urban and Rural Structures", Strategy for Culture 10, no.37 (2017): 73-96. magiran.com/p1706044
محمدرضا طالبان، صداقت شفیع زاده حور، (1396). 'بررسی تجربی تفاوت دینداری در دو ساختار شهری و روستایی'، فصلنامه راهبرد فرهنگ، 10(37)، صص.73-96. magiran.com/p1706044
Mohammad Reza Taleban, Sedaqat Shafizadeh Hur, (2017). 'An Empirical Study of Differences between Religiosity in Urban and Rural Structures', Strategy for Culture, 10(37), pp.73-96. magiran.com/p1706044
محمدرضا طالبان؛ صداقت شفیع زاده حور. "بررسی تجربی تفاوت دینداری در دو ساختار شهری و روستایی". فصلنامه راهبرد فرهنگ، 10 ،37 ، 1396، 73-96. magiran.com/p1706044
Mohammad Reza Taleban; Sedaqat Shafizadeh Hur. "An Empirical Study of Differences between Religiosity in Urban and Rural Structures", Strategy for Culture, 10, 37, 2017, 73-96. magiran.com/p1706044
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال