ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدحسین مرادی، امیرحسین خلت آبادی فراهانی، اردشیر نجاتی جوارمی، (1396). ارزیابی ژنگانی اندازه موثر جمعیت برخی از نژادهای گوسفند ایرانی با استفاده از اطلاعات عدم تعادل پیوستگی، مجله علوم دامی ایران، 48(1)، 39-49. magiran.com/p1706128
Mohammad Hossein Moradi , Amir Hossein Farahani, Ardeshir Nejati-Javaremi, (2017). Genome-wide evaluation of effective population size in some Iranian sheep breeds using linkage disequilibrium information, Iranian Journal of Animal Science, 48(1), 39-49. magiran.com/p1706128
محمدحسین مرادی، امیرحسین خلت آبادی فراهانی، اردشیر نجاتی جوارمی، ارزیابی ژنگانی اندازه موثر جمعیت برخی از نژادهای گوسفند ایرانی با استفاده از اطلاعات عدم تعادل پیوستگی. مجله علوم دامی ایران، 1396؛ 48(1): 39-49. magiran.com/p1706128
Mohammad Hossein Moradi , Amir Hossein Farahani, Ardeshir Nejati-Javaremi, Genome-wide evaluation of effective population size in some Iranian sheep breeds using linkage disequilibrium information, Iranian Journal of Animal Science, 2017; 48(1): 39-49. magiran.com/p1706128
محمدحسین مرادی، امیرحسین خلت آبادی فراهانی، اردشیر نجاتی جوارمی، "ارزیابی ژنگانی اندازه موثر جمعیت برخی از نژادهای گوسفند ایرانی با استفاده از اطلاعات عدم تعادل پیوستگی"، مجله علوم دامی ایران 48، شماره 1 (1396): 39-49. magiran.com/p1706128
Mohammad Hossein Moradi , Amir Hossein Farahani, Ardeshir Nejati-Javaremi, "Genome-wide evaluation of effective population size in some Iranian sheep breeds using linkage disequilibrium information", Iranian Journal of Animal Science 48, no.1 (2017): 39-49. magiran.com/p1706128
محمدحسین مرادی، امیرحسین خلت آبادی فراهانی، اردشیر نجاتی جوارمی، (1396). 'ارزیابی ژنگانی اندازه موثر جمعیت برخی از نژادهای گوسفند ایرانی با استفاده از اطلاعات عدم تعادل پیوستگی'، مجله علوم دامی ایران، 48(1)، صص.39-49. magiran.com/p1706128
Mohammad Hossein Moradi , Amir Hossein Farahani, Ardeshir Nejati-Javaremi, (2017). 'Genome-wide evaluation of effective population size in some Iranian sheep breeds using linkage disequilibrium information', Iranian Journal of Animal Science, 48(1), pp.39-49. magiran.com/p1706128
محمدحسین مرادی؛ امیرحسین خلت آبادی فراهانی؛ اردشیر نجاتی جوارمی. "ارزیابی ژنگانی اندازه موثر جمعیت برخی از نژادهای گوسفند ایرانی با استفاده از اطلاعات عدم تعادل پیوستگی". مجله علوم دامی ایران، 48 ،1 ، 1396، 39-49. magiran.com/p1706128
Mohammad Hossein Moradi ; Amir Hossein Farahani; Ardeshir Nejati-Javaremi. "Genome-wide evaluation of effective population size in some Iranian sheep breeds using linkage disequilibrium information", Iranian Journal of Animal Science, 48, 1, 2017, 39-49. magiran.com/p1706128
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال