ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدرضا حاجی نژاد، عباس جمشیدیان، محمد ابراهیم اکبری، (1396). نقش گیرنده های محیطی گلیسین در اخذ غذای وابسته به گیرنده های کانابینوئیدی، مجله دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، 5(1)، 57-63. magiran.com/p1706622
Mohammad Reza Hajinezhad, Abbas Jamshidian, Mohammad Ebrahim Akbari, (2017). The Role of Peripheral glycine receptors in cannabinoid-induced feeding, Journal of Torbat Heydariyeh University of Medical Sciences, 5(1), 57-63. magiran.com/p1706622
محمدرضا حاجی نژاد، عباس جمشیدیان، محمد ابراهیم اکبری، نقش گیرنده های محیطی گلیسین در اخذ غذای وابسته به گیرنده های کانابینوئیدی. مجله دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، 1396؛ 5(1): 57-63. magiran.com/p1706622
Mohammad Reza Hajinezhad, Abbas Jamshidian, Mohammad Ebrahim Akbari, The Role of Peripheral glycine receptors in cannabinoid-induced feeding, Journal of Torbat Heydariyeh University of Medical Sciences, 2017; 5(1): 57-63. magiran.com/p1706622
محمدرضا حاجی نژاد، عباس جمشیدیان، محمد ابراهیم اکبری، "نقش گیرنده های محیطی گلیسین در اخذ غذای وابسته به گیرنده های کانابینوئیدی"، مجله دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه 5، شماره 1 (1396): 57-63. magiran.com/p1706622
Mohammad Reza Hajinezhad, Abbas Jamshidian, Mohammad Ebrahim Akbari, "The Role of Peripheral glycine receptors in cannabinoid-induced feeding", Journal of Torbat Heydariyeh University of Medical Sciences 5, no.1 (2017): 57-63. magiran.com/p1706622
محمدرضا حاجی نژاد، عباس جمشیدیان، محمد ابراهیم اکبری، (1396). 'نقش گیرنده های محیطی گلیسین در اخذ غذای وابسته به گیرنده های کانابینوئیدی'، مجله دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، 5(1)، صص.57-63. magiran.com/p1706622
Mohammad Reza Hajinezhad, Abbas Jamshidian, Mohammad Ebrahim Akbari, (2017). 'The Role of Peripheral glycine receptors in cannabinoid-induced feeding', Journal of Torbat Heydariyeh University of Medical Sciences, 5(1), pp.57-63. magiran.com/p1706622
محمدرضا حاجی نژاد؛ عباس جمشیدیان؛ محمد ابراهیم اکبری. "نقش گیرنده های محیطی گلیسین در اخذ غذای وابسته به گیرنده های کانابینوئیدی". مجله دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، 5 ،1 ، 1396، 57-63. magiran.com/p1706622
Mohammad Reza Hajinezhad; Abbas Jamshidian; Mohammad Ebrahim Akbari. "The Role of Peripheral glycine receptors in cannabinoid-induced feeding", Journal of Torbat Heydariyeh University of Medical Sciences, 5, 1, 2017, 57-63. magiran.com/p1706622
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال