ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حوریه اسماعیلی سبزوار، راهله رهباریان، مسعود صالح مقدم، سید دامون صدوقی، (1396). اثر عصاره آبی برگ گیاه حرا (Avicennia marina) بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی بافت تخمدان در موش های صحرایی دیابتی، مجله دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، 5(1)، 32-41. magiran.com/p1706628
Hurieh Esmaeili Sabzevar, Raheleh Rahbarian, Masoud Saleh Moghadam, Seyed Damoon Sadoughi, (2017). Effect of Aqueous Extract of Mangrove Leaves (Avicennia marina) on the Antioxidant Enzyme Activities of the Ovarian Tissue in Diabetic Rats, Journal of Torbat Heydariyeh University of Medical Sciences, 5(1), 32-41. magiran.com/p1706628
حوریه اسماعیلی سبزوار، راهله رهباریان، مسعود صالح مقدم، سید دامون صدوقی، اثر عصاره آبی برگ گیاه حرا (Avicennia marina) بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی بافت تخمدان در موش های صحرایی دیابتی. مجله دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، 1396؛ 5(1): 32-41. magiran.com/p1706628
Hurieh Esmaeili Sabzevar, Raheleh Rahbarian, Masoud Saleh Moghadam, Seyed Damoon Sadoughi, Effect of Aqueous Extract of Mangrove Leaves (Avicennia marina) on the Antioxidant Enzyme Activities of the Ovarian Tissue in Diabetic Rats, Journal of Torbat Heydariyeh University of Medical Sciences, 2017; 5(1): 32-41. magiran.com/p1706628
حوریه اسماعیلی سبزوار، راهله رهباریان، مسعود صالح مقدم، سید دامون صدوقی، "اثر عصاره آبی برگ گیاه حرا (Avicennia marina) بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی بافت تخمدان در موش های صحرایی دیابتی"، مجله دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه 5، شماره 1 (1396): 32-41. magiran.com/p1706628
Hurieh Esmaeili Sabzevar, Raheleh Rahbarian, Masoud Saleh Moghadam, Seyed Damoon Sadoughi, "Effect of Aqueous Extract of Mangrove Leaves (Avicennia marina) on the Antioxidant Enzyme Activities of the Ovarian Tissue in Diabetic Rats", Journal of Torbat Heydariyeh University of Medical Sciences 5, no.1 (2017): 32-41. magiran.com/p1706628
حوریه اسماعیلی سبزوار، راهله رهباریان، مسعود صالح مقدم، سید دامون صدوقی، (1396). 'اثر عصاره آبی برگ گیاه حرا (Avicennia marina) بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی بافت تخمدان در موش های صحرایی دیابتی'، مجله دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، 5(1)، صص.32-41. magiran.com/p1706628
Hurieh Esmaeili Sabzevar, Raheleh Rahbarian, Masoud Saleh Moghadam, Seyed Damoon Sadoughi, (2017). 'Effect of Aqueous Extract of Mangrove Leaves (Avicennia marina) on the Antioxidant Enzyme Activities of the Ovarian Tissue in Diabetic Rats', Journal of Torbat Heydariyeh University of Medical Sciences, 5(1), pp.32-41. magiran.com/p1706628
حوریه اسماعیلی سبزوار؛ راهله رهباریان؛ مسعود صالح مقدم؛ سید دامون صدوقی. "اثر عصاره آبی برگ گیاه حرا (Avicennia marina) بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی بافت تخمدان در موش های صحرایی دیابتی". مجله دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، 5 ،1 ، 1396، 32-41. magiran.com/p1706628
Hurieh Esmaeili Sabzevar; Raheleh Rahbarian; Masoud Saleh Moghadam; Seyed Damoon Sadoughi. "Effect of Aqueous Extract of Mangrove Leaves (Avicennia marina) on the Antioxidant Enzyme Activities of the Ovarian Tissue in Diabetic Rats", Journal of Torbat Heydariyeh University of Medical Sciences, 5, 1, 2017, 32-41. magiran.com/p1706628
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال