ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
آیدا کبیریان، زهرا عابدیان، سید رضامظلوم، مریم کبیریان، (1396). تاثیر آموزش رفتارهای خودمراقبتی به شیوه آموزش مبتنی بر شواهد بر شدت درد های قاعدگی دختران، مجله دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، 5(1)، 26-31. magiran.com/p1706629
Aida Kabirian, Zahra Abedian, S. Reza Mazloum, Maryam Kabirian, (2017). The effect of self-care behaviors based on evidence-based education on the severity of dysmenorrhea amongst girls, Journal of Torbat Heydariyeh University of Medical Sciences, 5(1), 26-31. magiran.com/p1706629
آیدا کبیریان، زهرا عابدیان، سید رضامظلوم، مریم کبیریان، تاثیر آموزش رفتارهای خودمراقبتی به شیوه آموزش مبتنی بر شواهد بر شدت درد های قاعدگی دختران. مجله دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، 1396؛ 5(1): 26-31. magiran.com/p1706629
Aida Kabirian, Zahra Abedian, S. Reza Mazloum, Maryam Kabirian, The effect of self-care behaviors based on evidence-based education on the severity of dysmenorrhea amongst girls, Journal of Torbat Heydariyeh University of Medical Sciences, 2017; 5(1): 26-31. magiran.com/p1706629
آیدا کبیریان، زهرا عابدیان، سید رضامظلوم، مریم کبیریان، "تاثیر آموزش رفتارهای خودمراقبتی به شیوه آموزش مبتنی بر شواهد بر شدت درد های قاعدگی دختران"، مجله دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه 5، شماره 1 (1396): 26-31. magiran.com/p1706629
Aida Kabirian, Zahra Abedian, S. Reza Mazloum, Maryam Kabirian, "The effect of self-care behaviors based on evidence-based education on the severity of dysmenorrhea amongst girls", Journal of Torbat Heydariyeh University of Medical Sciences 5, no.1 (2017): 26-31. magiran.com/p1706629
آیدا کبیریان، زهرا عابدیان، سید رضامظلوم، مریم کبیریان، (1396). 'تاثیر آموزش رفتارهای خودمراقبتی به شیوه آموزش مبتنی بر شواهد بر شدت درد های قاعدگی دختران'، مجله دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، 5(1)، صص.26-31. magiran.com/p1706629
Aida Kabirian, Zahra Abedian, S. Reza Mazloum, Maryam Kabirian, (2017). 'The effect of self-care behaviors based on evidence-based education on the severity of dysmenorrhea amongst girls', Journal of Torbat Heydariyeh University of Medical Sciences, 5(1), pp.26-31. magiran.com/p1706629
آیدا کبیریان؛ زهرا عابدیان؛ سید رضامظلوم؛ مریم کبیریان. "تاثیر آموزش رفتارهای خودمراقبتی به شیوه آموزش مبتنی بر شواهد بر شدت درد های قاعدگی دختران". مجله دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، 5 ،1 ، 1396، 26-31. magiran.com/p1706629
Aida Kabirian; Zahra Abedian; S. Reza Mazloum; Maryam Kabirian. "The effect of self-care behaviors based on evidence-based education on the severity of dysmenorrhea amongst girls", Journal of Torbat Heydariyeh University of Medical Sciences, 5, 1, 2017, 26-31. magiran.com/p1706629
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال