ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فاطمه رضایی، فیروزه غضنفری، مهدی رضاییان، (1396). اثربخشی آموزش گروهی والدگری مثبت بر استرس و خودکارآمدی والدگری مادران و مشکلات رفتاری دانش آموزان کم توان ذهنی، مجله دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، 5(1)، 7-16. magiran.com/p1706631
Fateme Rezaei, Firouze Ghazanfari, Mehdi Rezaeian, (2017). The Effectiveness of Positive Parenting Program (Triple-P) in Parental stress and Self Efficacy of mothers and behavioral problems of students with educable mental retardation, Journal of Torbat Heydariyeh University of Medical Sciences, 5(1), 7-16. magiran.com/p1706631
فاطمه رضایی، فیروزه غضنفری، مهدی رضاییان، اثربخشی آموزش گروهی والدگری مثبت بر استرس و خودکارآمدی والدگری مادران و مشکلات رفتاری دانش آموزان کم توان ذهنی. مجله دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، 1396؛ 5(1): 7-16. magiran.com/p1706631
Fateme Rezaei, Firouze Ghazanfari, Mehdi Rezaeian, The Effectiveness of Positive Parenting Program (Triple-P) in Parental stress and Self Efficacy of mothers and behavioral problems of students with educable mental retardation, Journal of Torbat Heydariyeh University of Medical Sciences, 2017; 5(1): 7-16. magiran.com/p1706631
فاطمه رضایی، فیروزه غضنفری، مهدی رضاییان، "اثربخشی آموزش گروهی والدگری مثبت بر استرس و خودکارآمدی والدگری مادران و مشکلات رفتاری دانش آموزان کم توان ذهنی"، مجله دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه 5، شماره 1 (1396): 7-16. magiran.com/p1706631
Fateme Rezaei, Firouze Ghazanfari, Mehdi Rezaeian, "The Effectiveness of Positive Parenting Program (Triple-P) in Parental stress and Self Efficacy of mothers and behavioral problems of students with educable mental retardation", Journal of Torbat Heydariyeh University of Medical Sciences 5, no.1 (2017): 7-16. magiran.com/p1706631
فاطمه رضایی، فیروزه غضنفری، مهدی رضاییان، (1396). 'اثربخشی آموزش گروهی والدگری مثبت بر استرس و خودکارآمدی والدگری مادران و مشکلات رفتاری دانش آموزان کم توان ذهنی'، مجله دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، 5(1)، صص.7-16. magiran.com/p1706631
Fateme Rezaei, Firouze Ghazanfari, Mehdi Rezaeian, (2017). 'The Effectiveness of Positive Parenting Program (Triple-P) in Parental stress and Self Efficacy of mothers and behavioral problems of students with educable mental retardation', Journal of Torbat Heydariyeh University of Medical Sciences, 5(1), pp.7-16. magiran.com/p1706631
فاطمه رضایی؛ فیروزه غضنفری؛ مهدی رضاییان. "اثربخشی آموزش گروهی والدگری مثبت بر استرس و خودکارآمدی والدگری مادران و مشکلات رفتاری دانش آموزان کم توان ذهنی". مجله دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، 5 ،1 ، 1396، 7-16. magiran.com/p1706631
Fateme Rezaei; Firouze Ghazanfari; Mehdi Rezaeian. "The Effectiveness of Positive Parenting Program (Triple-P) in Parental stress and Self Efficacy of mothers and behavioral problems of students with educable mental retardation", Journal of Torbat Heydariyeh University of Medical Sciences, 5, 1, 2017, 7-16. magiran.com/p1706631
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال