ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
دلارام اسلیمی اصفهانی، فاطمه نیاستی، محمد صوفی آبادی، (1396). اثر عصاره آبی الکلی مشگک بر خواب القاشده با پنتوباربیتال در موش صحرایی ویستار نر، مجله دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، 5(1)، 1-6. magiran.com/p1706632
Delaram Eslimi Esfahani, Fatemeh Nyasty, Mohammad Sofiabadi, (2017). Effect of aqueous extract of Ducrosia Anethifolia on sleep induced by Pentobarbital in male Wistar rats, Journal of Torbat Heydariyeh University of Medical Sciences, 5(1), 1-6. magiran.com/p1706632
دلارام اسلیمی اصفهانی، فاطمه نیاستی، محمد صوفی آبادی، اثر عصاره آبی الکلی مشگک بر خواب القاشده با پنتوباربیتال در موش صحرایی ویستار نر. مجله دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، 1396؛ 5(1): 1-6. magiran.com/p1706632
Delaram Eslimi Esfahani, Fatemeh Nyasty, Mohammad Sofiabadi, Effect of aqueous extract of Ducrosia Anethifolia on sleep induced by Pentobarbital in male Wistar rats, Journal of Torbat Heydariyeh University of Medical Sciences, 2017; 5(1): 1-6. magiran.com/p1706632
دلارام اسلیمی اصفهانی، فاطمه نیاستی، محمد صوفی آبادی، "اثر عصاره آبی الکلی مشگک بر خواب القاشده با پنتوباربیتال در موش صحرایی ویستار نر"، مجله دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه 5، شماره 1 (1396): 1-6. magiran.com/p1706632
Delaram Eslimi Esfahani, Fatemeh Nyasty, Mohammad Sofiabadi, "Effect of aqueous extract of Ducrosia Anethifolia on sleep induced by Pentobarbital in male Wistar rats", Journal of Torbat Heydariyeh University of Medical Sciences 5, no.1 (2017): 1-6. magiran.com/p1706632
دلارام اسلیمی اصفهانی، فاطمه نیاستی، محمد صوفی آبادی، (1396). 'اثر عصاره آبی الکلی مشگک بر خواب القاشده با پنتوباربیتال در موش صحرایی ویستار نر'، مجله دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، 5(1)، صص.1-6. magiran.com/p1706632
Delaram Eslimi Esfahani, Fatemeh Nyasty, Mohammad Sofiabadi, (2017). 'Effect of aqueous extract of Ducrosia Anethifolia on sleep induced by Pentobarbital in male Wistar rats', Journal of Torbat Heydariyeh University of Medical Sciences, 5(1), pp.1-6. magiran.com/p1706632
دلارام اسلیمی اصفهانی؛ فاطمه نیاستی؛ محمد صوفی آبادی. "اثر عصاره آبی الکلی مشگک بر خواب القاشده با پنتوباربیتال در موش صحرایی ویستار نر". مجله دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، 5 ،1 ، 1396، 1-6. magiran.com/p1706632
Delaram Eslimi Esfahani; Fatemeh Nyasty; Mohammad Sofiabadi. "Effect of aqueous extract of Ducrosia Anethifolia on sleep induced by Pentobarbital in male Wistar rats", Journal of Torbat Heydariyeh University of Medical Sciences, 5, 1, 2017, 1-6. magiran.com/p1706632
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال