ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید ادریس حسینی، مهران رستمی درونکلا، رضا امینی، (1396). بررسی تغییرات خواص مکانیکی و حرارتی چسب های حساس به فشار برپایه لاستیک بیوتیل با استفاده از نانوذرات سیلیکای اصلاح شده با مرکاپتوسیلان، نشریه علوم و فناوری رنگ، 11(1)، 35. magiran.com/p1706991
S.Edris Hoseini, M. Rostami, R. Amini, (2017). Evaluation of Hybrid Organosilane Surface-Treated Nanoparticles on Physical and Mechanical Performance of IIR Based Pressure-Sensitive Adhesives, Journal of Color Science and Technology, 11(1), 35. magiran.com/p1706991
سید ادریس حسینی، مهران رستمی درونکلا، رضا امینی، بررسی تغییرات خواص مکانیکی و حرارتی چسب های حساس به فشار برپایه لاستیک بیوتیل با استفاده از نانوذرات سیلیکای اصلاح شده با مرکاپتوسیلان. نشریه علوم و فناوری رنگ، 1396؛ 11(1): 35. magiran.com/p1706991
S.Edris Hoseini, M. Rostami, R. Amini, Evaluation of Hybrid Organosilane Surface-Treated Nanoparticles on Physical and Mechanical Performance of IIR Based Pressure-Sensitive Adhesives, Journal of Color Science and Technology, 2017; 11(1): 35. magiran.com/p1706991
سید ادریس حسینی، مهران رستمی درونکلا، رضا امینی، "بررسی تغییرات خواص مکانیکی و حرارتی چسب های حساس به فشار برپایه لاستیک بیوتیل با استفاده از نانوذرات سیلیکای اصلاح شده با مرکاپتوسیلان"، نشریه علوم و فناوری رنگ 11، شماره 1 (1396): 35. magiran.com/p1706991
S.Edris Hoseini, M. Rostami, R. Amini, "Evaluation of Hybrid Organosilane Surface-Treated Nanoparticles on Physical and Mechanical Performance of IIR Based Pressure-Sensitive Adhesives", Journal of Color Science and Technology 11, no.1 (2017): 35. magiran.com/p1706991
سید ادریس حسینی، مهران رستمی درونکلا، رضا امینی، (1396). 'بررسی تغییرات خواص مکانیکی و حرارتی چسب های حساس به فشار برپایه لاستیک بیوتیل با استفاده از نانوذرات سیلیکای اصلاح شده با مرکاپتوسیلان'، نشریه علوم و فناوری رنگ، 11(1)، صص.35. magiran.com/p1706991
S.Edris Hoseini, M. Rostami, R. Amini, (2017). 'Evaluation of Hybrid Organosilane Surface-Treated Nanoparticles on Physical and Mechanical Performance of IIR Based Pressure-Sensitive Adhesives', Journal of Color Science and Technology, 11(1), pp.35. magiran.com/p1706991
سید ادریس حسینی؛ مهران رستمی درونکلا؛ رضا امینی. "بررسی تغییرات خواص مکانیکی و حرارتی چسب های حساس به فشار برپایه لاستیک بیوتیل با استفاده از نانوذرات سیلیکای اصلاح شده با مرکاپتوسیلان". نشریه علوم و فناوری رنگ، 11 ،1 ، 1396، 35. magiran.com/p1706991
S.Edris Hoseini; M. Rostami; R. Amini. "Evaluation of Hybrid Organosilane Surface-Treated Nanoparticles on Physical and Mechanical Performance of IIR Based Pressure-Sensitive Adhesives", Journal of Color Science and Technology, 11, 1, 2017, 35. magiran.com/p1706991
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال