ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سجاد کاظمی، عبدالحسین میلانی، (1396). هنر نگارگری و نقاشی دوره آل جلایر و تاثیر آن بر شکل گیری مکتب نگارگری هرات دوره تیموریان، دو فصلنامه جستارهای تاریخی، 8(2)، 123-147. magiran.com/p1707158
Sajad Kazemi , Abdoul Hossien Milani, (2017). Painting and drawing of Al Jalayer and its impact on the formation of a painting school in Herat, Timurid period, Jostarha-ye Tarixi, 8(2), 123-147. magiran.com/p1707158
سجاد کاظمی، عبدالحسین میلانی، هنر نگارگری و نقاشی دوره آل جلایر و تاثیر آن بر شکل گیری مکتب نگارگری هرات دوره تیموریان. دو فصلنامه جستارهای تاریخی، 1396؛ 8(2): 123-147. magiran.com/p1707158
Sajad Kazemi , Abdoul Hossien Milani, Painting and drawing of Al Jalayer and its impact on the formation of a painting school in Herat, Timurid period, Jostarha-ye Tarixi, 2017; 8(2): 123-147. magiran.com/p1707158
سجاد کاظمی، عبدالحسین میلانی، "هنر نگارگری و نقاشی دوره آل جلایر و تاثیر آن بر شکل گیری مکتب نگارگری هرات دوره تیموریان"، دو فصلنامه جستارهای تاریخی 8، شماره 2 (1396): 123-147. magiran.com/p1707158
Sajad Kazemi , Abdoul Hossien Milani, "Painting and drawing of Al Jalayer and its impact on the formation of a painting school in Herat, Timurid period", Jostarha-ye Tarixi 8, no.2 (2017): 123-147. magiran.com/p1707158
سجاد کاظمی، عبدالحسین میلانی، (1396). 'هنر نگارگری و نقاشی دوره آل جلایر و تاثیر آن بر شکل گیری مکتب نگارگری هرات دوره تیموریان'، دو فصلنامه جستارهای تاریخی، 8(2)، صص.123-147. magiran.com/p1707158
Sajad Kazemi , Abdoul Hossien Milani, (2017). 'Painting and drawing of Al Jalayer and its impact on the formation of a painting school in Herat, Timurid period', Jostarha-ye Tarixi, 8(2), pp.123-147. magiran.com/p1707158
سجاد کاظمی؛ عبدالحسین میلانی. "هنر نگارگری و نقاشی دوره آل جلایر و تاثیر آن بر شکل گیری مکتب نگارگری هرات دوره تیموریان". دو فصلنامه جستارهای تاریخی، 8 ،2 ، 1396، 123-147. magiran.com/p1707158
Sajad Kazemi ; Abdoul Hossien Milani. "Painting and drawing of Al Jalayer and its impact on the formation of a painting school in Herat, Timurid period", Jostarha-ye Tarixi, 8, 2, 2017, 123-147. magiran.com/p1707158
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال