ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نورمحمد یعثوبی، بدالدین اورعی یزدانی، سید علیقلی روشن، همایون نوری، احسان نامدار جویمی، ریحانه پورحسن، مریم بنی اسدی، عادله دقتی، نجمه مهدی بیگی، (1396). بررسی رابطه سرمایه نمادین اخلاقی - اعتقادی با عدالت سازمانی ادارک شده: مورد مطالعه، نیروهای یکی از یگان های آجا، مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری، 2(8)، 77. magiran.com/p1707248
Homauon Noori , (2017). Investigation of the Relationship between Iranian-Islamic Symbolic Capital and Perceived Organizational Justice (Case study, one of the units of the Army forces (, Journal of New Advances in Behavioral Sciences, 2(8), 77. magiran.com/p1707248
نورمحمد یعثوبی، بدالدین اورعی یزدانی، سید علیقلی روشن، همایون نوری، احسان نامدار جویمی، ریحانه پورحسن، مریم بنی اسدی، عادله دقتی، نجمه مهدی بیگی، بررسی رابطه سرمایه نمادین اخلاقی - اعتقادی با عدالت سازمانی ادارک شده: مورد مطالعه، نیروهای یکی از یگان های آجا. مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری، 1396؛ 2(8): 77. magiran.com/p1707248
Homauon Noori , Investigation of the Relationship between Iranian-Islamic Symbolic Capital and Perceived Organizational Justice (Case study, one of the units of the Army forces (, Journal of New Advances in Behavioral Sciences, 2017; 2(8): 77. magiran.com/p1707248
نورمحمد یعثوبی، بدالدین اورعی یزدانی، سید علیقلی روشن، همایون نوری، احسان نامدار جویمی، ریحانه پورحسن، مریم بنی اسدی، عادله دقتی، نجمه مهدی بیگی، "بررسی رابطه سرمایه نمادین اخلاقی - اعتقادی با عدالت سازمانی ادارک شده: مورد مطالعه، نیروهای یکی از یگان های آجا"، مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری 2، شماره 8 (1396): 77. magiran.com/p1707248
Homauon Noori , "Investigation of the Relationship between Iranian-Islamic Symbolic Capital and Perceived Organizational Justice (Case study, one of the units of the Army forces (", Journal of New Advances in Behavioral Sciences 2, no.8 (2017): 77. magiran.com/p1707248
نورمحمد یعثوبی، بدالدین اورعی یزدانی، سید علیقلی روشن، همایون نوری، احسان نامدار جویمی، ریحانه پورحسن، مریم بنی اسدی، عادله دقتی، نجمه مهدی بیگی، (1396). 'بررسی رابطه سرمایه نمادین اخلاقی - اعتقادی با عدالت سازمانی ادارک شده: مورد مطالعه، نیروهای یکی از یگان های آجا'، مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری، 2(8)، صص.77. magiran.com/p1707248
Homauon Noori , (2017). 'Investigation of the Relationship between Iranian-Islamic Symbolic Capital and Perceived Organizational Justice (Case study, one of the units of the Army forces (', Journal of New Advances in Behavioral Sciences, 2(8), pp.77. magiran.com/p1707248
نورمحمد یعثوبی؛ بدالدین اورعی یزدانی؛ سید علیقلی روشن؛ همایون نوری؛ احسان نامدار جویمی؛ ریحانه پورحسن؛ مریم بنی اسدی؛ عادله دقتی؛ نجمه مهدی بیگی. "بررسی رابطه سرمایه نمادین اخلاقی - اعتقادی با عدالت سازمانی ادارک شده: مورد مطالعه، نیروهای یکی از یگان های آجا". مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری، 2 ،8 ، 1396، 77. magiran.com/p1707248
Homauon Noori . "Investigation of the Relationship between Iranian-Islamic Symbolic Capital and Perceived Organizational Justice (Case study, one of the units of the Army forces (", Journal of New Advances in Behavioral Sciences, 2, 8, 2017, 77. magiran.com/p1707248
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال