ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زهرا یوسفی کله خانه ، تورج هاشمی نصرت آباد، مجید محمودعلیلو، (1396). نقش سیستم های مغزی - رفتاری و تجربیات استرس زا در نشانه های اختلال اضطراب اجتماعی، فصلنامه اندیشه و رفتار در روان شناسی بالینی، 11(44)، 77-86. magiran.com/p1707427
Zahra Yousefi Kalekhane , Touraj Hashemi Nosratabad, Majid Mahmoud Alilu, (2017). The role of brain-behavioral systems and stressful experiences in symptoms of social, Thought and Behavior in Clinical Psychology, 11(44), 77-86. magiran.com/p1707427
زهرا یوسفی کله خانه ، تورج هاشمی نصرت آباد، مجید محمودعلیلو، نقش سیستم های مغزی - رفتاری و تجربیات استرس زا در نشانه های اختلال اضطراب اجتماعی. فصلنامه اندیشه و رفتار در روان شناسی بالینی، 1396؛ 11(44): 77-86. magiran.com/p1707427
Zahra Yousefi Kalekhane , Touraj Hashemi Nosratabad, Majid Mahmoud Alilu, The role of brain-behavioral systems and stressful experiences in symptoms of social, Thought and Behavior in Clinical Psychology, 2017; 11(44): 77-86. magiran.com/p1707427
زهرا یوسفی کله خانه ، تورج هاشمی نصرت آباد، مجید محمودعلیلو، "نقش سیستم های مغزی - رفتاری و تجربیات استرس زا در نشانه های اختلال اضطراب اجتماعی"، فصلنامه اندیشه و رفتار در روان شناسی بالینی 11، شماره 44 (1396): 77-86. magiran.com/p1707427
Zahra Yousefi Kalekhane , Touraj Hashemi Nosratabad, Majid Mahmoud Alilu, "The role of brain-behavioral systems and stressful experiences in symptoms of social", Thought and Behavior in Clinical Psychology 11, no.44 (2017): 77-86. magiran.com/p1707427
زهرا یوسفی کله خانه ، تورج هاشمی نصرت آباد، مجید محمودعلیلو، (1396). 'نقش سیستم های مغزی - رفتاری و تجربیات استرس زا در نشانه های اختلال اضطراب اجتماعی'، فصلنامه اندیشه و رفتار در روان شناسی بالینی، 11(44)، صص.77-86. magiran.com/p1707427
Zahra Yousefi Kalekhane , Touraj Hashemi Nosratabad, Majid Mahmoud Alilu, (2017). 'The role of brain-behavioral systems and stressful experiences in symptoms of social', Thought and Behavior in Clinical Psychology, 11(44), pp.77-86. magiran.com/p1707427
زهرا یوسفی کله خانه ؛ تورج هاشمی نصرت آباد؛ مجید محمودعلیلو. "نقش سیستم های مغزی - رفتاری و تجربیات استرس زا در نشانه های اختلال اضطراب اجتماعی". فصلنامه اندیشه و رفتار در روان شناسی بالینی، 11 ،44 ، 1396، 77-86. magiran.com/p1707427
Zahra Yousefi Kalekhane ; Touraj Hashemi Nosratabad; Majid Mahmoud Alilu. "The role of brain-behavioral systems and stressful experiences in symptoms of social", Thought and Behavior in Clinical Psychology, 11, 44, 2017, 77-86. magiran.com/p1707427
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال