ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علیرضا شیرازی تهرانی، فضل الله میردریکوند، محمد علی سپهوندی، (1396). اثر بخشی درمانهای شناختی رفتاری و درمان مبتنی بر مدل تدوینی، بر کاهش شدت درد بیماران مبتلا به درد های مزمن عضلانی اسکلتی، فصلنامه اندیشه و رفتار در روان شناسی بالینی، 11(44)، 67-76. magiran.com/p1707428
Ali Reza Shirazi Tehrani, Fazlolah Mirdrikvand , Mohammad Ali Sepahvandi, (2017). The effectiveness of cognitive - behavioral therapies and model- based therapy in reducing chronic musculoskeletal pain intensity, Thought and Behavior in Clinical Psychology, 11(44), 67-76. magiran.com/p1707428
علیرضا شیرازی تهرانی، فضل الله میردریکوند، محمد علی سپهوندی، اثر بخشی درمانهای شناختی رفتاری و درمان مبتنی بر مدل تدوینی، بر کاهش شدت درد بیماران مبتلا به درد های مزمن عضلانی اسکلتی. فصلنامه اندیشه و رفتار در روان شناسی بالینی، 1396؛ 11(44): 67-76. magiran.com/p1707428
Ali Reza Shirazi Tehrani, Fazlolah Mirdrikvand , Mohammad Ali Sepahvandi, The effectiveness of cognitive - behavioral therapies and model- based therapy in reducing chronic musculoskeletal pain intensity, Thought and Behavior in Clinical Psychology, 2017; 11(44): 67-76. magiran.com/p1707428
علیرضا شیرازی تهرانی، فضل الله میردریکوند، محمد علی سپهوندی، "اثر بخشی درمانهای شناختی رفتاری و درمان مبتنی بر مدل تدوینی، بر کاهش شدت درد بیماران مبتلا به درد های مزمن عضلانی اسکلتی"، فصلنامه اندیشه و رفتار در روان شناسی بالینی 11، شماره 44 (1396): 67-76. magiran.com/p1707428
Ali Reza Shirazi Tehrani, Fazlolah Mirdrikvand , Mohammad Ali Sepahvandi, "The effectiveness of cognitive - behavioral therapies and model- based therapy in reducing chronic musculoskeletal pain intensity", Thought and Behavior in Clinical Psychology 11, no.44 (2017): 67-76. magiran.com/p1707428
علیرضا شیرازی تهرانی، فضل الله میردریکوند، محمد علی سپهوندی، (1396). 'اثر بخشی درمانهای شناختی رفتاری و درمان مبتنی بر مدل تدوینی، بر کاهش شدت درد بیماران مبتلا به درد های مزمن عضلانی اسکلتی'، فصلنامه اندیشه و رفتار در روان شناسی بالینی، 11(44)، صص.67-76. magiran.com/p1707428
Ali Reza Shirazi Tehrani, Fazlolah Mirdrikvand , Mohammad Ali Sepahvandi, (2017). 'The effectiveness of cognitive - behavioral therapies and model- based therapy in reducing chronic musculoskeletal pain intensity', Thought and Behavior in Clinical Psychology, 11(44), pp.67-76. magiran.com/p1707428
علیرضا شیرازی تهرانی؛ فضل الله میردریکوند؛ محمد علی سپهوندی. "اثر بخشی درمانهای شناختی رفتاری و درمان مبتنی بر مدل تدوینی، بر کاهش شدت درد بیماران مبتلا به درد های مزمن عضلانی اسکلتی". فصلنامه اندیشه و رفتار در روان شناسی بالینی، 11 ،44 ، 1396، 67-76. magiran.com/p1707428
Ali Reza Shirazi Tehrani; Fazlolah Mirdrikvand ; Mohammad Ali Sepahvandi. "The effectiveness of cognitive - behavioral therapies and model- based therapy in reducing chronic musculoskeletal pain intensity", Thought and Behavior in Clinical Psychology, 11, 44, 2017, 67-76. magiran.com/p1707428
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال