ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
هاله صناعی، سید علی محمد موسوی، علیرضا مرادی، هادی پرهون، سولماز صناعی، (1396). اثر بخشی درمان کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر خودکارآمدی، استرس ادراک شده و جهت گیری به زندگی زنان مبتلا به سرطان پستان، فصلنامه اندیشه و رفتار در روان شناسی بالینی، 11(44)، 57-66. magiran.com/p1707429
Haleh Sanaei , Seyed Ali Mohammad Mousavi, Alireza Moradi, Hadi Parhoon, Solmaz Sanaei, (2017). The effectiveness of mindfulness-based stress reduction on self-efficacy, perceived stress and life orientation of women with breast cancer, Thought and Behavior in Clinical Psychology, 11(44), 57-66. magiran.com/p1707429
هاله صناعی، سید علی محمد موسوی، علیرضا مرادی، هادی پرهون، سولماز صناعی، اثر بخشی درمان کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر خودکارآمدی، استرس ادراک شده و جهت گیری به زندگی زنان مبتلا به سرطان پستان. فصلنامه اندیشه و رفتار در روان شناسی بالینی، 1396؛ 11(44): 57-66. magiran.com/p1707429
Haleh Sanaei , Seyed Ali Mohammad Mousavi, Alireza Moradi, Hadi Parhoon, Solmaz Sanaei, The effectiveness of mindfulness-based stress reduction on self-efficacy, perceived stress and life orientation of women with breast cancer, Thought and Behavior in Clinical Psychology, 2017; 11(44): 57-66. magiran.com/p1707429
هاله صناعی، سید علی محمد موسوی، علیرضا مرادی، هادی پرهون، سولماز صناعی، "اثر بخشی درمان کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر خودکارآمدی، استرس ادراک شده و جهت گیری به زندگی زنان مبتلا به سرطان پستان"، فصلنامه اندیشه و رفتار در روان شناسی بالینی 11، شماره 44 (1396): 57-66. magiran.com/p1707429
Haleh Sanaei , Seyed Ali Mohammad Mousavi, Alireza Moradi, Hadi Parhoon, Solmaz Sanaei, "The effectiveness of mindfulness-based stress reduction on self-efficacy, perceived stress and life orientation of women with breast cancer", Thought and Behavior in Clinical Psychology 11, no.44 (2017): 57-66. magiran.com/p1707429
هاله صناعی، سید علی محمد موسوی، علیرضا مرادی، هادی پرهون، سولماز صناعی، (1396). 'اثر بخشی درمان کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر خودکارآمدی، استرس ادراک شده و جهت گیری به زندگی زنان مبتلا به سرطان پستان'، فصلنامه اندیشه و رفتار در روان شناسی بالینی، 11(44)، صص.57-66. magiran.com/p1707429
Haleh Sanaei , Seyed Ali Mohammad Mousavi, Alireza Moradi, Hadi Parhoon, Solmaz Sanaei, (2017). 'The effectiveness of mindfulness-based stress reduction on self-efficacy, perceived stress and life orientation of women with breast cancer', Thought and Behavior in Clinical Psychology, 11(44), pp.57-66. magiran.com/p1707429
هاله صناعی؛ سید علی محمد موسوی؛ علیرضا مرادی؛ هادی پرهون؛ سولماز صناعی. "اثر بخشی درمان کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر خودکارآمدی، استرس ادراک شده و جهت گیری به زندگی زنان مبتلا به سرطان پستان". فصلنامه اندیشه و رفتار در روان شناسی بالینی، 11 ،44 ، 1396، 57-66. magiran.com/p1707429
Haleh Sanaei ; Seyed Ali Mohammad Mousavi; Alireza Moradi; Hadi Parhoon; Solmaz Sanaei. "The effectiveness of mindfulness-based stress reduction on self-efficacy, perceived stress and life orientation of women with breast cancer", Thought and Behavior in Clinical Psychology, 11, 44, 2017, 57-66. magiran.com/p1707429
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال