ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فیروزه زنگنه مطلق، شکوه سادات بنی جمالی، حسن احدی، حمیدرضا حاتمی، (1396). اثربخشی زوج درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد و زوج درمانی هیجان مدار بر بهبود صمیمیت و کاهش نارسایی هیجانی زوجین، فصلنامه اندیشه و رفتار در روان شناسی بالینی، 11(44)، 47-56. magiran.com/p1707430
Firoozeh Zanganeh Motlag , Shokoh-Sadat Bani- Jamali, Hassan Ahadi, Hamid Reza Hatami, (2017). The effectiveness of couples therapy based on acceptance and commitment and emotionally focused couples therapy on improvement of intimacy and reduction of Alexithymia among Couples, Thought and Behavior in Clinical Psychology, 11(44), 47-56. magiran.com/p1707430
فیروزه زنگنه مطلق، شکوه سادات بنی جمالی، حسن احدی، حمیدرضا حاتمی، اثربخشی زوج درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد و زوج درمانی هیجان مدار بر بهبود صمیمیت و کاهش نارسایی هیجانی زوجین. فصلنامه اندیشه و رفتار در روان شناسی بالینی، 1396؛ 11(44): 47-56. magiran.com/p1707430
Firoozeh Zanganeh Motlag , Shokoh-Sadat Bani- Jamali, Hassan Ahadi, Hamid Reza Hatami, The effectiveness of couples therapy based on acceptance and commitment and emotionally focused couples therapy on improvement of intimacy and reduction of Alexithymia among Couples, Thought and Behavior in Clinical Psychology, 2017; 11(44): 47-56. magiran.com/p1707430
فیروزه زنگنه مطلق، شکوه سادات بنی جمالی، حسن احدی، حمیدرضا حاتمی، "اثربخشی زوج درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد و زوج درمانی هیجان مدار بر بهبود صمیمیت و کاهش نارسایی هیجانی زوجین"، فصلنامه اندیشه و رفتار در روان شناسی بالینی 11، شماره 44 (1396): 47-56. magiran.com/p1707430
Firoozeh Zanganeh Motlag , Shokoh-Sadat Bani- Jamali, Hassan Ahadi, Hamid Reza Hatami, "The effectiveness of couples therapy based on acceptance and commitment and emotionally focused couples therapy on improvement of intimacy and reduction of Alexithymia among Couples", Thought and Behavior in Clinical Psychology 11, no.44 (2017): 47-56. magiran.com/p1707430
فیروزه زنگنه مطلق، شکوه سادات بنی جمالی، حسن احدی، حمیدرضا حاتمی، (1396). 'اثربخشی زوج درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد و زوج درمانی هیجان مدار بر بهبود صمیمیت و کاهش نارسایی هیجانی زوجین'، فصلنامه اندیشه و رفتار در روان شناسی بالینی، 11(44)، صص.47-56. magiran.com/p1707430
Firoozeh Zanganeh Motlag , Shokoh-Sadat Bani- Jamali, Hassan Ahadi, Hamid Reza Hatami, (2017). 'The effectiveness of couples therapy based on acceptance and commitment and emotionally focused couples therapy on improvement of intimacy and reduction of Alexithymia among Couples', Thought and Behavior in Clinical Psychology, 11(44), pp.47-56. magiran.com/p1707430
فیروزه زنگنه مطلق؛ شکوه سادات بنی جمالی؛ حسن احدی؛ حمیدرضا حاتمی. "اثربخشی زوج درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد و زوج درمانی هیجان مدار بر بهبود صمیمیت و کاهش نارسایی هیجانی زوجین". فصلنامه اندیشه و رفتار در روان شناسی بالینی، 11 ،44 ، 1396، 47-56. magiran.com/p1707430
Firoozeh Zanganeh Motlag ; Shokoh-Sadat Bani- Jamali; Hassan Ahadi; Hamid Reza Hatami. "The effectiveness of couples therapy based on acceptance and commitment and emotionally focused couples therapy on improvement of intimacy and reduction of Alexithymia among Couples", Thought and Behavior in Clinical Psychology, 11, 44, 2017, 47-56. magiran.com/p1707430
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال