ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مریم ملک آسا، پریسا سادات سیدموسوی، منصوره سادات صادقی، مریم فلاحت پیشه، (1396). نقش الگوهای تعاملی و رفتارهای مراقبتی در پیش بینی تعهد زناشویی، فصلنامه اندیشه و رفتار در روان شناسی بالینی، 11(44)، 27-36. magiran.com/p1707433
Maryam Malek Asa, Parisa Sadat Seyed Mousavi , Mansoureh Sadat Sadeghi, Maryam Falahat Pisheh, (2017). Determining the role of Interactive patterns and caregiving behaviors in predicting marital commitment, Thought and Behavior in Clinical Psychology, 11(44), 27-36. magiran.com/p1707433
مریم ملک آسا، پریسا سادات سیدموسوی، منصوره سادات صادقی، مریم فلاحت پیشه، نقش الگوهای تعاملی و رفتارهای مراقبتی در پیش بینی تعهد زناشویی. فصلنامه اندیشه و رفتار در روان شناسی بالینی، 1396؛ 11(44): 27-36. magiran.com/p1707433
Maryam Malek Asa, Parisa Sadat Seyed Mousavi , Mansoureh Sadat Sadeghi, Maryam Falahat Pisheh, Determining the role of Interactive patterns and caregiving behaviors in predicting marital commitment, Thought and Behavior in Clinical Psychology, 2017; 11(44): 27-36. magiran.com/p1707433
مریم ملک آسا، پریسا سادات سیدموسوی، منصوره سادات صادقی، مریم فلاحت پیشه، "نقش الگوهای تعاملی و رفتارهای مراقبتی در پیش بینی تعهد زناشویی"، فصلنامه اندیشه و رفتار در روان شناسی بالینی 11، شماره 44 (1396): 27-36. magiran.com/p1707433
Maryam Malek Asa, Parisa Sadat Seyed Mousavi , Mansoureh Sadat Sadeghi, Maryam Falahat Pisheh, "Determining the role of Interactive patterns and caregiving behaviors in predicting marital commitment", Thought and Behavior in Clinical Psychology 11, no.44 (2017): 27-36. magiran.com/p1707433
مریم ملک آسا، پریسا سادات سیدموسوی، منصوره سادات صادقی، مریم فلاحت پیشه، (1396). 'نقش الگوهای تعاملی و رفتارهای مراقبتی در پیش بینی تعهد زناشویی'، فصلنامه اندیشه و رفتار در روان شناسی بالینی، 11(44)، صص.27-36. magiran.com/p1707433
Maryam Malek Asa, Parisa Sadat Seyed Mousavi , Mansoureh Sadat Sadeghi, Maryam Falahat Pisheh, (2017). 'Determining the role of Interactive patterns and caregiving behaviors in predicting marital commitment', Thought and Behavior in Clinical Psychology, 11(44), pp.27-36. magiran.com/p1707433
مریم ملک آسا؛ پریسا سادات سیدموسوی؛ منصوره سادات صادقی؛ مریم فلاحت پیشه. "نقش الگوهای تعاملی و رفتارهای مراقبتی در پیش بینی تعهد زناشویی". فصلنامه اندیشه و رفتار در روان شناسی بالینی، 11 ،44 ، 1396، 27-36. magiran.com/p1707433
Maryam Malek Asa; Parisa Sadat Seyed Mousavi ; Mansoureh Sadat Sadeghi; Maryam Falahat Pisheh. "Determining the role of Interactive patterns and caregiving behaviors in predicting marital commitment", Thought and Behavior in Clinical Psychology, 11, 44, 2017, 27-36. magiran.com/p1707433
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال