ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدعلی بشارت، هادی فرهمند، (1396). نقش واسطه ای دشواری تنظیم هیجان در رابطه بین آسیب های دلبستگی و نشانه های افسردگی و اضطراب، فصلنامه اندیشه و رفتار در روان شناسی بالینی، 11(44)، 7-16. magiran.com/p1707435
Mohammad Ali Besharat , Hadi Farahman, (2017). The mediating role of difficulties in emotion regulation on the relationship between attachment pathologies and symptoms of depression and anxiety, Thought and Behavior in Clinical Psychology, 11(44), 7-16. magiran.com/p1707435
محمدعلی بشارت، هادی فرهمند، نقش واسطه ای دشواری تنظیم هیجان در رابطه بین آسیب های دلبستگی و نشانه های افسردگی و اضطراب. فصلنامه اندیشه و رفتار در روان شناسی بالینی، 1396؛ 11(44): 7-16. magiran.com/p1707435
Mohammad Ali Besharat , Hadi Farahman, The mediating role of difficulties in emotion regulation on the relationship between attachment pathologies and symptoms of depression and anxiety, Thought and Behavior in Clinical Psychology, 2017; 11(44): 7-16. magiran.com/p1707435
محمدعلی بشارت، هادی فرهمند، "نقش واسطه ای دشواری تنظیم هیجان در رابطه بین آسیب های دلبستگی و نشانه های افسردگی و اضطراب"، فصلنامه اندیشه و رفتار در روان شناسی بالینی 11، شماره 44 (1396): 7-16. magiran.com/p1707435
Mohammad Ali Besharat , Hadi Farahman, "The mediating role of difficulties in emotion regulation on the relationship between attachment pathologies and symptoms of depression and anxiety", Thought and Behavior in Clinical Psychology 11, no.44 (2017): 7-16. magiran.com/p1707435
محمدعلی بشارت، هادی فرهمند، (1396). 'نقش واسطه ای دشواری تنظیم هیجان در رابطه بین آسیب های دلبستگی و نشانه های افسردگی و اضطراب'، فصلنامه اندیشه و رفتار در روان شناسی بالینی، 11(44)، صص.7-16. magiran.com/p1707435
Mohammad Ali Besharat , Hadi Farahman, (2017). 'The mediating role of difficulties in emotion regulation on the relationship between attachment pathologies and symptoms of depression and anxiety', Thought and Behavior in Clinical Psychology, 11(44), pp.7-16. magiran.com/p1707435
محمدعلی بشارت؛ هادی فرهمند. "نقش واسطه ای دشواری تنظیم هیجان در رابطه بین آسیب های دلبستگی و نشانه های افسردگی و اضطراب". فصلنامه اندیشه و رفتار در روان شناسی بالینی، 11 ،44 ، 1396، 7-16. magiran.com/p1707435
Mohammad Ali Besharat ; Hadi Farahman. "The mediating role of difficulties in emotion regulation on the relationship between attachment pathologies and symptoms of depression and anxiety", Thought and Behavior in Clinical Psychology, 11, 44, 2017, 7-16. magiran.com/p1707435
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال