ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
یوسف رنجبر سودجانی، کبیر شریفی، (1396). اثربخشی روان درمانی پویشی فشرده کوتاه مدت بر اضطراب اجتماعی کودکان کم توان ذهنی با اختلال ادراک بصری غیروابسته به حرکت، نشریه تعلیم و تربیت استثنایی، 17(144)، 15. magiran.com/p1707468
Yusef Ranjbar Sudejani, B.A., Kabir Sharifi (Phd), (2017). Effectiveness of Intensive Short Term Dynamic Psychotherapy (ISTDP) on Social Anxiety of Children with Mental Disability and Visual Perception Disorder, Journal of Exceptional Education, 17(144), 15. magiran.com/p1707468
یوسف رنجبر سودجانی، کبیر شریفی، اثربخشی روان درمانی پویشی فشرده کوتاه مدت بر اضطراب اجتماعی کودکان کم توان ذهنی با اختلال ادراک بصری غیروابسته به حرکت. نشریه تعلیم و تربیت استثنایی، 1396؛ 17(144): 15. magiran.com/p1707468
Yusef Ranjbar Sudejani, B.A., Kabir Sharifi (Phd), Effectiveness of Intensive Short Term Dynamic Psychotherapy (ISTDP) on Social Anxiety of Children with Mental Disability and Visual Perception Disorder, Journal of Exceptional Education, 2017; 17(144): 15. magiran.com/p1707468
یوسف رنجبر سودجانی، کبیر شریفی، "اثربخشی روان درمانی پویشی فشرده کوتاه مدت بر اضطراب اجتماعی کودکان کم توان ذهنی با اختلال ادراک بصری غیروابسته به حرکت"، نشریه تعلیم و تربیت استثنایی 17، شماره 144 (1396): 15. magiran.com/p1707468
Yusef Ranjbar Sudejani, B.A., Kabir Sharifi (Phd), "Effectiveness of Intensive Short Term Dynamic Psychotherapy (ISTDP) on Social Anxiety of Children with Mental Disability and Visual Perception Disorder", Journal of Exceptional Education 17, no.144 (2017): 15. magiran.com/p1707468
یوسف رنجبر سودجانی، کبیر شریفی، (1396). 'اثربخشی روان درمانی پویشی فشرده کوتاه مدت بر اضطراب اجتماعی کودکان کم توان ذهنی با اختلال ادراک بصری غیروابسته به حرکت'، نشریه تعلیم و تربیت استثنایی، 17(144)، صص.15. magiran.com/p1707468
Yusef Ranjbar Sudejani, B.A., Kabir Sharifi (Phd), (2017). 'Effectiveness of Intensive Short Term Dynamic Psychotherapy (ISTDP) on Social Anxiety of Children with Mental Disability and Visual Perception Disorder', Journal of Exceptional Education, 17(144), pp.15. magiran.com/p1707468
یوسف رنجبر سودجانی؛ کبیر شریفی. "اثربخشی روان درمانی پویشی فشرده کوتاه مدت بر اضطراب اجتماعی کودکان کم توان ذهنی با اختلال ادراک بصری غیروابسته به حرکت". نشریه تعلیم و تربیت استثنایی، 17 ،144 ، 1396، 15. magiran.com/p1707468
Yusef Ranjbar Sudejani; B.A.; Kabir Sharifi (Phd). "Effectiveness of Intensive Short Term Dynamic Psychotherapy (ISTDP) on Social Anxiety of Children with Mental Disability and Visual Perception Disorder", Journal of Exceptional Education, 17, 144, 2017, 15. magiran.com/p1707468
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال