ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی گرایلی، علیرضا خوراکیان، یعقوب مهارتی، (1396). بررسی اثر هیجانات خودآگاهانه (غرور، شرم و گناه) بر سطح خلاقیت دانشجویان، فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 6(24)، 101-126. magiran.com/p1707505
Ali Grayely, Alireza Khorakian, Yaghob Maharati, (2017). Investigating the Effect of Self-Conscious Emotions (Pride, Shame and Guilt) on the Creativity of University Students, Journal of Innovation and Creativity in Human Science, 6(24), 101-126. magiran.com/p1707505
علی گرایلی، علیرضا خوراکیان، یعقوب مهارتی، بررسی اثر هیجانات خودآگاهانه (غرور، شرم و گناه) بر سطح خلاقیت دانشجویان. فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 1396؛ 6(24): 101-126. magiran.com/p1707505
Ali Grayely, Alireza Khorakian, Yaghob Maharati, Investigating the Effect of Self-Conscious Emotions (Pride, Shame and Guilt) on the Creativity of University Students, Journal of Innovation and Creativity in Human Science, 2017; 6(24): 101-126. magiran.com/p1707505
علی گرایلی، علیرضا خوراکیان، یعقوب مهارتی، "بررسی اثر هیجانات خودآگاهانه (غرور، شرم و گناه) بر سطح خلاقیت دانشجویان"، فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی 6، شماره 24 (1396): 101-126. magiran.com/p1707505
Ali Grayely, Alireza Khorakian, Yaghob Maharati, "Investigating the Effect of Self-Conscious Emotions (Pride, Shame and Guilt) on the Creativity of University Students", Journal of Innovation and Creativity in Human Science 6, no.24 (2017): 101-126. magiran.com/p1707505
علی گرایلی، علیرضا خوراکیان، یعقوب مهارتی، (1396). 'بررسی اثر هیجانات خودآگاهانه (غرور، شرم و گناه) بر سطح خلاقیت دانشجویان'، فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 6(24)، صص.101-126. magiran.com/p1707505
Ali Grayely, Alireza Khorakian, Yaghob Maharati, (2017). 'Investigating the Effect of Self-Conscious Emotions (Pride, Shame and Guilt) on the Creativity of University Students', Journal of Innovation and Creativity in Human Science, 6(24), pp.101-126. magiran.com/p1707505
علی گرایلی؛ علیرضا خوراکیان؛ یعقوب مهارتی. "بررسی اثر هیجانات خودآگاهانه (غرور، شرم و گناه) بر سطح خلاقیت دانشجویان". فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 6 ،24 ، 1396، 101-126. magiran.com/p1707505
Ali Grayely; Alireza Khorakian; Yaghob Maharati. "Investigating the Effect of Self-Conscious Emotions (Pride, Shame and Guilt) on the Creativity of University Students", Journal of Innovation and Creativity in Human Science, 6, 24, 2017, 101-126. magiran.com/p1707505
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال