ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
داود خلوصی، مرتضی ایروانی نجفی، سهیلا پیروزفر، (1396). واکاوی الحان ممدوح در کلام نبوی؛ پژوهشی درباره حدیث «إقروا القرآن بالحان العرب»، فصلنامه پژوهش های قرآنی، 22(82)، 120-149. magiran.com/p1707531
, (2017). Exploration of Praiseworthy Tunes in Prophetic Words, Qur'anic Researches, 22(82), 120-149. magiran.com/p1707531
داود خلوصی، مرتضی ایروانی نجفی، سهیلا پیروزفر، واکاوی الحان ممدوح در کلام نبوی؛ پژوهشی درباره حدیث «إقروا القرآن بالحان العرب». فصلنامه پژوهش های قرآنی، 1396؛ 22(82): 120-149. magiran.com/p1707531
, Exploration of Praiseworthy Tunes in Prophetic Words, Qur'anic Researches, 2017; 22(82): 120-149. magiran.com/p1707531
داود خلوصی، مرتضی ایروانی نجفی، سهیلا پیروزفر، "واکاوی الحان ممدوح در کلام نبوی؛ پژوهشی درباره حدیث «إقروا القرآن بالحان العرب»"، فصلنامه پژوهش های قرآنی 22، شماره 82 (1396): 120-149. magiran.com/p1707531
, "Exploration of Praiseworthy Tunes in Prophetic Words", Qur'anic Researches 22, no.82 (2017): 120-149. magiran.com/p1707531
داود خلوصی، مرتضی ایروانی نجفی، سهیلا پیروزفر، (1396). 'واکاوی الحان ممدوح در کلام نبوی؛ پژوهشی درباره حدیث «إقروا القرآن بالحان العرب»'، فصلنامه پژوهش های قرآنی، 22(82)، صص.120-149. magiran.com/p1707531
, (2017). 'Exploration of Praiseworthy Tunes in Prophetic Words', Qur'anic Researches, 22(82), pp.120-149. magiran.com/p1707531
داود خلوصی؛ مرتضی ایروانی نجفی؛ سهیلا پیروزفر. "واکاوی الحان ممدوح در کلام نبوی؛ پژوهشی درباره حدیث «إقروا القرآن بالحان العرب»". فصلنامه پژوهش های قرآنی، 22 ،82 ، 1396، 120-149. magiran.com/p1707531
. "Exploration of Praiseworthy Tunes in Prophetic Words", Qur'anic Researches, 22, 82, 2017, 120-149. magiran.com/p1707531
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال