ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی حاجی خانی، کاووس روحی برندق، عیسی متقی زاده، مصطفی رستمی کیا، (1396). میزان توجه مترجمان به «عناصر معنایی واژگان» در ترجمه اسم های جامد سوره بقره، فصلنامه پژوهش های قرآنی، 22(82)، 150-173. magiran.com/p1707532
, (2017). The Rate of the Translator's Attention to «The Semantic Elements of Vocabulary» in Translating Inflexible Nouns of Sūrat al-Baqara, Qur'anic Researches, 22(82), 150-173. magiran.com/p1707532
علی حاجی خانی، کاووس روحی برندق، عیسی متقی زاده، مصطفی رستمی کیا، میزان توجه مترجمان به «عناصر معنایی واژگان» در ترجمه اسم های جامد سوره بقره. فصلنامه پژوهش های قرآنی، 1396؛ 22(82): 150-173. magiran.com/p1707532
, The Rate of the Translator's Attention to «The Semantic Elements of Vocabulary» in Translating Inflexible Nouns of Sūrat al-Baqara, Qur'anic Researches, 2017; 22(82): 150-173. magiran.com/p1707532
علی حاجی خانی، کاووس روحی برندق، عیسی متقی زاده، مصطفی رستمی کیا، "میزان توجه مترجمان به «عناصر معنایی واژگان» در ترجمه اسم های جامد سوره بقره"، فصلنامه پژوهش های قرآنی 22، شماره 82 (1396): 150-173. magiran.com/p1707532
, "The Rate of the Translator's Attention to «The Semantic Elements of Vocabulary» in Translating Inflexible Nouns of Sūrat al-Baqara", Qur'anic Researches 22, no.82 (2017): 150-173. magiran.com/p1707532
علی حاجی خانی، کاووس روحی برندق، عیسی متقی زاده، مصطفی رستمی کیا، (1396). 'میزان توجه مترجمان به «عناصر معنایی واژگان» در ترجمه اسم های جامد سوره بقره'، فصلنامه پژوهش های قرآنی، 22(82)، صص.150-173. magiran.com/p1707532
, (2017). 'The Rate of the Translator's Attention to «The Semantic Elements of Vocabulary» in Translating Inflexible Nouns of Sūrat al-Baqara', Qur'anic Researches, 22(82), pp.150-173. magiran.com/p1707532
علی حاجی خانی؛ کاووس روحی برندق؛ عیسی متقی زاده؛ مصطفی رستمی کیا. "میزان توجه مترجمان به «عناصر معنایی واژگان» در ترجمه اسم های جامد سوره بقره". فصلنامه پژوهش های قرآنی، 22 ،82 ، 1396، 150-173. magiran.com/p1707532
. "The Rate of the Translator's Attention to «The Semantic Elements of Vocabulary» in Translating Inflexible Nouns of Sūrat al-Baqara", Qur'anic Researches, 22, 82, 2017, 150-173. magiran.com/p1707532
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال