ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
Saeed Alipour-Parsa, Habib Haybar, Mohammad Hasan Namazi, Morteza Safi, Isa Khaheshi, Mehdi Memaryan, Amir Mohammad Eghbalnejad-Mofrad, (2017). Evaluation of pentraxin-3 level and its related factors in patients undergoing primary percutaneous coronary intervention, Arya Atherosclerosis, 13(2), 4. magiran.com/p1707596
Saeed Alipour-Parsa, Habib Haybar, Mohammad Hasan Namazi, Morteza Safi, Isa Khaheshi, Mehdi Memaryan, Amir Mohammad Eghbalnejad-Mofrad, Evaluation of pentraxin-3 level and its related factors in patients undergoing primary percutaneous coronary intervention, Arya Atherosclerosis, 2017; 13(2): 4. magiran.com/p1707596
Saeed Alipour-Parsa, Habib Haybar, Mohammad Hasan Namazi, Morteza Safi, Isa Khaheshi, Mehdi Memaryan, Amir Mohammad Eghbalnejad-Mofrad, "Evaluation of pentraxin-3 level and its related factors in patients undergoing primary percutaneous coronary intervention", Arya Atherosclerosis 13, no.2 (2017): 4. magiran.com/p1707596
Saeed Alipour-Parsa, Habib Haybar, Mohammad Hasan Namazi, Morteza Safi, Isa Khaheshi, Mehdi Memaryan, Amir Mohammad Eghbalnejad-Mofrad, (2017). 'Evaluation of pentraxin-3 level and its related factors in patients undergoing primary percutaneous coronary intervention', Arya Atherosclerosis, 13(2), pp.4. magiran.com/p1707596
Saeed Alipour-Parsa; Habib Haybar; Mohammad Hasan Namazi; Morteza Safi; Isa Khaheshi; Mehdi Memaryan; Amir Mohammad Eghbalnejad-Mofrad. "Evaluation of pentraxin-3 level and its related factors in patients undergoing primary percutaneous coronary intervention", Arya Atherosclerosis, 13, 2, 2017, 4. magiran.com/p1707596
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال