ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
امیررضا صادقی فر، مرتضی هاشمیان، علی سعیدی، فرزانه فدایی کرمانی، (1396). مقایسه نتایج بالینی استفاده از دو تکنیک گچ گیری Spica در شکستگی های تنه فمور، مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 35(429)، 518-524. magiran.com/p1707814
Amir Reza Sadeghifar, Morteza Hashemian, Ali Saeedi, Farzaneh Fadaee-Kermani, (2017). Clinical Findings in 2 Techniques of Spica Casting in Treatment of Femoral Shaft Fractures in Children, Journal Of Isfahan Medical School, 35(429), 518-524. magiran.com/p1707814
امیررضا صادقی فر، مرتضی هاشمیان، علی سعیدی، فرزانه فدایی کرمانی، مقایسه نتایج بالینی استفاده از دو تکنیک گچ گیری Spica در شکستگی های تنه فمور. مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 1396؛ 35(429): 518-524. magiran.com/p1707814
Amir Reza Sadeghifar, Morteza Hashemian, Ali Saeedi, Farzaneh Fadaee-Kermani, Clinical Findings in 2 Techniques of Spica Casting in Treatment of Femoral Shaft Fractures in Children, Journal Of Isfahan Medical School, 2017; 35(429): 518-524. magiran.com/p1707814
امیررضا صادقی فر، مرتضی هاشمیان، علی سعیدی، فرزانه فدایی کرمانی، "مقایسه نتایج بالینی استفاده از دو تکنیک گچ گیری Spica در شکستگی های تنه فمور"، مجله دانشکده پزشکی اصفهان 35، شماره 429 (1396): 518-524. magiran.com/p1707814
Amir Reza Sadeghifar, Morteza Hashemian, Ali Saeedi, Farzaneh Fadaee-Kermani, "Clinical Findings in 2 Techniques of Spica Casting in Treatment of Femoral Shaft Fractures in Children", Journal Of Isfahan Medical School 35, no.429 (2017): 518-524. magiran.com/p1707814
امیررضا صادقی فر، مرتضی هاشمیان، علی سعیدی، فرزانه فدایی کرمانی، (1396). 'مقایسه نتایج بالینی استفاده از دو تکنیک گچ گیری Spica در شکستگی های تنه فمور'، مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 35(429)، صص.518-524. magiran.com/p1707814
Amir Reza Sadeghifar, Morteza Hashemian, Ali Saeedi, Farzaneh Fadaee-Kermani, (2017). 'Clinical Findings in 2 Techniques of Spica Casting in Treatment of Femoral Shaft Fractures in Children', Journal Of Isfahan Medical School, 35(429), pp.518-524. magiran.com/p1707814
امیررضا صادقی فر؛ مرتضی هاشمیان؛ علی سعیدی؛ فرزانه فدایی کرمانی. "مقایسه نتایج بالینی استفاده از دو تکنیک گچ گیری Spica در شکستگی های تنه فمور". مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 35 ،429 ، 1396، 518-524. magiran.com/p1707814
Amir Reza Sadeghifar; Morteza Hashemian; Ali Saeedi; Farzaneh Fadaee-Kermani. "Clinical Findings in 2 Techniques of Spica Casting in Treatment of Femoral Shaft Fractures in Children", Journal Of Isfahan Medical School, 35, 429, 2017, 518-524. magiran.com/p1707814
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال