ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید محمد عسکری زاده، غلامعلی مظفری، احمد مزیدی، (1395). پیش بینی نوسانات نمایه های حدی بارش در شهر سبزوار با استفاده از ریزمقیاس نمایی مدل LARS-WG برای دو دوره آتی 2030-2011 و 2065-2046، فصلنامه جغرافیای طبیعی، 9(34)، 63-82. magiran.com/p1707947
Seyed Mohammad Askarizadeh, Golamali Mozaffari, Ahmad Mazidy, (2017). Projections of Variation in precipitation extream values in Sabzevar by LARS-WG downscaling model during 2011-2030 to 2046-2065, Journal of Physical Geography, 9(34), 63-82. magiran.com/p1707947
سید محمد عسکری زاده، غلامعلی مظفری، احمد مزیدی، پیش بینی نوسانات نمایه های حدی بارش در شهر سبزوار با استفاده از ریزمقیاس نمایی مدل LARS-WG برای دو دوره آتی 2030-2011 و 2065-2046. فصلنامه جغرافیای طبیعی، 1395؛ 9(34): 63-82. magiran.com/p1707947
Seyed Mohammad Askarizadeh, Golamali Mozaffari, Ahmad Mazidy, Projections of Variation in precipitation extream values in Sabzevar by LARS-WG downscaling model during 2011-2030 to 2046-2065, Journal of Physical Geography, 2017; 9(34): 63-82. magiran.com/p1707947
سید محمد عسکری زاده، غلامعلی مظفری، احمد مزیدی، "پیش بینی نوسانات نمایه های حدی بارش در شهر سبزوار با استفاده از ریزمقیاس نمایی مدل LARS-WG برای دو دوره آتی 2030-2011 و 2065-2046"، فصلنامه جغرافیای طبیعی 9، شماره 34 (1395): 63-82. magiran.com/p1707947
Seyed Mohammad Askarizadeh, Golamali Mozaffari, Ahmad Mazidy, "Projections of Variation in precipitation extream values in Sabzevar by LARS-WG downscaling model during 2011-2030 to 2046-2065", Journal of Physical Geography 9, no.34 (2017): 63-82. magiran.com/p1707947
سید محمد عسکری زاده، غلامعلی مظفری، احمد مزیدی، (1395). 'پیش بینی نوسانات نمایه های حدی بارش در شهر سبزوار با استفاده از ریزمقیاس نمایی مدل LARS-WG برای دو دوره آتی 2030-2011 و 2065-2046'، فصلنامه جغرافیای طبیعی، 9(34)، صص.63-82. magiran.com/p1707947
Seyed Mohammad Askarizadeh, Golamali Mozaffari, Ahmad Mazidy, (2017). 'Projections of Variation in precipitation extream values in Sabzevar by LARS-WG downscaling model during 2011-2030 to 2046-2065', Journal of Physical Geography, 9(34), pp.63-82. magiran.com/p1707947
سید محمد عسکری زاده؛ غلامعلی مظفری؛ احمد مزیدی. "پیش بینی نوسانات نمایه های حدی بارش در شهر سبزوار با استفاده از ریزمقیاس نمایی مدل LARS-WG برای دو دوره آتی 2030-2011 و 2065-2046". فصلنامه جغرافیای طبیعی، 9 ،34 ، 1395، 63-82. magiran.com/p1707947
Seyed Mohammad Askarizadeh; Golamali Mozaffari; Ahmad Mazidy. "Projections of Variation in precipitation extream values in Sabzevar by LARS-WG downscaling model during 2011-2030 to 2046-2065", Journal of Physical Geography, 9, 34, 2017, 63-82. magiran.com/p1707947
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال