ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مسعود جلالی، غلام حسن محمدی، عاطفه حسینی صدر، حسین خوشوقتی، (1395). نقش پراکندگی مکانی و نوسانات زمانی پارامترهای اقلیمی در عملکرد گندم دیم، فصلنامه جغرافیای طبیعی، 9(34)، 105-123. magiran.com/p1707950
Maseood Jalali, Gholam Hasan Mohammadi, Atefeh Hoseini Sadr, Hosein Khoshvaghti, (2017). The role of spatial and temporal fluctuations of climatic parameters in dry land wheat yield (Case study: Kaleibar and Khodaafarin County), Journal of Physical Geography, 9(34), 105-123. magiran.com/p1707950
مسعود جلالی، غلام حسن محمدی، عاطفه حسینی صدر، حسین خوشوقتی، نقش پراکندگی مکانی و نوسانات زمانی پارامترهای اقلیمی در عملکرد گندم دیم. فصلنامه جغرافیای طبیعی، 1395؛ 9(34): 105-123. magiran.com/p1707950
Maseood Jalali, Gholam Hasan Mohammadi, Atefeh Hoseini Sadr, Hosein Khoshvaghti, The role of spatial and temporal fluctuations of climatic parameters in dry land wheat yield (Case study: Kaleibar and Khodaafarin County), Journal of Physical Geography, 2017; 9(34): 105-123. magiran.com/p1707950
مسعود جلالی، غلام حسن محمدی، عاطفه حسینی صدر، حسین خوشوقتی، "نقش پراکندگی مکانی و نوسانات زمانی پارامترهای اقلیمی در عملکرد گندم دیم"، فصلنامه جغرافیای طبیعی 9، شماره 34 (1395): 105-123. magiran.com/p1707950
Maseood Jalali, Gholam Hasan Mohammadi, Atefeh Hoseini Sadr, Hosein Khoshvaghti, "The role of spatial and temporal fluctuations of climatic parameters in dry land wheat yield (Case study: Kaleibar and Khodaafarin County)", Journal of Physical Geography 9, no.34 (2017): 105-123. magiran.com/p1707950
مسعود جلالی، غلام حسن محمدی، عاطفه حسینی صدر، حسین خوشوقتی، (1395). 'نقش پراکندگی مکانی و نوسانات زمانی پارامترهای اقلیمی در عملکرد گندم دیم'، فصلنامه جغرافیای طبیعی، 9(34)، صص.105-123. magiran.com/p1707950
Maseood Jalali, Gholam Hasan Mohammadi, Atefeh Hoseini Sadr, Hosein Khoshvaghti, (2017). 'The role of spatial and temporal fluctuations of climatic parameters in dry land wheat yield (Case study: Kaleibar and Khodaafarin County)', Journal of Physical Geography, 9(34), pp.105-123. magiran.com/p1707950
مسعود جلالی؛ غلام حسن محمدی؛ عاطفه حسینی صدر؛ حسین خوشوقتی. "نقش پراکندگی مکانی و نوسانات زمانی پارامترهای اقلیمی در عملکرد گندم دیم". فصلنامه جغرافیای طبیعی، 9 ،34 ، 1395، 105-123. magiran.com/p1707950
Maseood Jalali; Gholam Hasan Mohammadi; Atefeh Hoseini Sadr; Hosein Khoshvaghti. "The role of spatial and temporal fluctuations of climatic parameters in dry land wheat yield (Case study: Kaleibar and Khodaafarin County)", Journal of Physical Geography, 9, 34, 2017, 105-123. magiran.com/p1707950
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال