ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
لطفعلی خانی، منصور حقیقیان، رضا اسماعیلی، (1396). بررسی ارتباط شایستگی فرهنگی، سلامت و حمایت اجتماعی با نگرش افراد شمال غرب کشور نسبت به اهدای عضو در سال 1395: نقش میانجی شجاعت اخلاقی، مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، 16(4)، 307-322. magiran.com/p1708351
L. Kani, M. Hagigatian, R. Smaili, (2017). Investigating the Relationship between Cultural Competence, Health and Social Support with Attitudes of People of North West toward Organ Donation in 2016: The Mediating Role of Moral Courage, Journal of Rafsanjan University Of Medical Sciences, 16(4), 307-322. magiran.com/p1708351
لطفعلی خانی، منصور حقیقیان، رضا اسماعیلی، بررسی ارتباط شایستگی فرهنگی، سلامت و حمایت اجتماعی با نگرش افراد شمال غرب کشور نسبت به اهدای عضو در سال 1395: نقش میانجی شجاعت اخلاقی. مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، 1396؛ 16(4): 307-322. magiran.com/p1708351
L. Kani, M. Hagigatian, R. Smaili, Investigating the Relationship between Cultural Competence, Health and Social Support with Attitudes of People of North West toward Organ Donation in 2016: The Mediating Role of Moral Courage, Journal of Rafsanjan University Of Medical Sciences, 2017; 16(4): 307-322. magiran.com/p1708351
لطفعلی خانی، منصور حقیقیان، رضا اسماعیلی، "بررسی ارتباط شایستگی فرهنگی، سلامت و حمایت اجتماعی با نگرش افراد شمال غرب کشور نسبت به اهدای عضو در سال 1395: نقش میانجی شجاعت اخلاقی"، مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان 16، شماره 4 (1396): 307-322. magiran.com/p1708351
L. Kani, M. Hagigatian, R. Smaili, "Investigating the Relationship between Cultural Competence, Health and Social Support with Attitudes of People of North West toward Organ Donation in 2016: The Mediating Role of Moral Courage", Journal of Rafsanjan University Of Medical Sciences 16, no.4 (2017): 307-322. magiran.com/p1708351
لطفعلی خانی، منصور حقیقیان، رضا اسماعیلی، (1396). 'بررسی ارتباط شایستگی فرهنگی، سلامت و حمایت اجتماعی با نگرش افراد شمال غرب کشور نسبت به اهدای عضو در سال 1395: نقش میانجی شجاعت اخلاقی'، مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، 16(4)، صص.307-322. magiran.com/p1708351
L. Kani, M. Hagigatian, R. Smaili, (2017). 'Investigating the Relationship between Cultural Competence, Health and Social Support with Attitudes of People of North West toward Organ Donation in 2016: The Mediating Role of Moral Courage', Journal of Rafsanjan University Of Medical Sciences, 16(4), pp.307-322. magiran.com/p1708351
لطفعلی خانی؛ منصور حقیقیان؛ رضا اسماعیلی. "بررسی ارتباط شایستگی فرهنگی، سلامت و حمایت اجتماعی با نگرش افراد شمال غرب کشور نسبت به اهدای عضو در سال 1395: نقش میانجی شجاعت اخلاقی". مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، 16 ،4 ، 1396، 307-322. magiran.com/p1708351
L. Kani; M. Hagigatian; R. Smaili. "Investigating the Relationship between Cultural Competence, Health and Social Support with Attitudes of People of North West toward Organ Donation in 2016: The Mediating Role of Moral Courage", Journal of Rafsanjan University Of Medical Sciences, 16, 4, 2017, 307-322. magiran.com/p1708351
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال