ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی اکبر عجم ، صدیقه بادنوا، رضا صابری، نرجس خاتون ذبیحی حصاری، (1395). پپیش بینی پذیرش یادگیری الکترونیکی از طریق مولفه های اشتیاق تحصیلی دانشجویان پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی گناباد در سال 1394، مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی یزد، 11(4)، 330-339. magiran.com/p1708736
A.A. Ajam , S. Badnava, R. Sabery, N.K. Zabihi Hesary, (2017). Anticipation of e-learning acceptance through nursing students enthusiasm scale at Gonabad University of Medical Sciences in 2015, The Journal of Medical Education and Development, 11(4), 330-339. magiran.com/p1708736
علی اکبر عجم ، صدیقه بادنوا، رضا صابری، نرجس خاتون ذبیحی حصاری، پپیش بینی پذیرش یادگیری الکترونیکی از طریق مولفه های اشتیاق تحصیلی دانشجویان پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی گناباد در سال 1394. مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی یزد، 1395؛ 11(4): 330-339. magiran.com/p1708736
A.A. Ajam , S. Badnava, R. Sabery, N.K. Zabihi Hesary, Anticipation of e-learning acceptance through nursing students enthusiasm scale at Gonabad University of Medical Sciences in 2015, The Journal of Medical Education and Development, 2017; 11(4): 330-339. magiran.com/p1708736
علی اکبر عجم ، صدیقه بادنوا، رضا صابری، نرجس خاتون ذبیحی حصاری، "پپیش بینی پذیرش یادگیری الکترونیکی از طریق مولفه های اشتیاق تحصیلی دانشجویان پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی گناباد در سال 1394"، مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی یزد 11، شماره 4 (1395): 330-339. magiran.com/p1708736
A.A. Ajam , S. Badnava, R. Sabery, N.K. Zabihi Hesary, "Anticipation of e-learning acceptance through nursing students enthusiasm scale at Gonabad University of Medical Sciences in 2015", The Journal of Medical Education and Development 11, no.4 (2017): 330-339. magiran.com/p1708736
علی اکبر عجم ، صدیقه بادنوا، رضا صابری، نرجس خاتون ذبیحی حصاری، (1395). 'پپیش بینی پذیرش یادگیری الکترونیکی از طریق مولفه های اشتیاق تحصیلی دانشجویان پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی گناباد در سال 1394'، مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی یزد، 11(4)، صص.330-339. magiran.com/p1708736
A.A. Ajam , S. Badnava, R. Sabery, N.K. Zabihi Hesary, (2017). 'Anticipation of e-learning acceptance through nursing students enthusiasm scale at Gonabad University of Medical Sciences in 2015', The Journal of Medical Education and Development, 11(4), pp.330-339. magiran.com/p1708736
علی اکبر عجم ؛ صدیقه بادنوا؛ رضا صابری؛ نرجس خاتون ذبیحی حصاری. "پپیش بینی پذیرش یادگیری الکترونیکی از طریق مولفه های اشتیاق تحصیلی دانشجویان پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی گناباد در سال 1394". مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی یزد، 11 ،4 ، 1395، 330-339. magiran.com/p1708736
A.A. Ajam ; S. Badnava; R. Sabery; N.K. Zabihi Hesary. "Anticipation of e-learning acceptance through nursing students enthusiasm scale at Gonabad University of Medical Sciences in 2015", The Journal of Medical Education and Development, 11, 4, 2017, 330-339. magiran.com/p1708736
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال