ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فاطمه خاکدان، فرج الله شهریاری احمدی ، مجتبی رنجبر، عبدالرضا باقری، هوشنگ علیزاده، (1396). بررسی الگوی بیان ژن متیل چاویکول O-متیل ترانسفراز (CVOMTs)، تعیین توالی و مشخصه یابی پروموتر ژن CVOMTs در گیاه ریحان تحت تنش خشکی، فصلنامه ژنتیک نوین، 12(1)، 1. magiran.com/p1709036
Khakdan F., Shahriari Ahmadi F., Ranjbar M., Bagheri A., Alizadeh H, (2017). Study of gene expression pattern of chavicol O- methyl transferase gene (CVOMTs), sequencing and characterization of promoter of CVOMTs gene of basil (Ocimum basilicum) under water deficit stress, Journal of Genetics, 12(1), 1. magiran.com/p1709036
فاطمه خاکدان، فرج الله شهریاری احمدی ، مجتبی رنجبر، عبدالرضا باقری، هوشنگ علیزاده، بررسی الگوی بیان ژن متیل چاویکول O-متیل ترانسفراز (CVOMTs)، تعیین توالی و مشخصه یابی پروموتر ژن CVOMTs در گیاه ریحان تحت تنش خشکی. فصلنامه ژنتیک نوین، 1396؛ 12(1): 1. magiran.com/p1709036
Khakdan F., Shahriari Ahmadi F., Ranjbar M., Bagheri A., Alizadeh H, Study of gene expression pattern of chavicol O- methyl transferase gene (CVOMTs), sequencing and characterization of promoter of CVOMTs gene of basil (Ocimum basilicum) under water deficit stress, Journal of Genetics, 2017; 12(1): 1. magiran.com/p1709036
فاطمه خاکدان، فرج الله شهریاری احمدی ، مجتبی رنجبر، عبدالرضا باقری، هوشنگ علیزاده، "بررسی الگوی بیان ژن متیل چاویکول O-متیل ترانسفراز (CVOMTs)، تعیین توالی و مشخصه یابی پروموتر ژن CVOMTs در گیاه ریحان تحت تنش خشکی"، فصلنامه ژنتیک نوین 12، شماره 1 (1396): 1. magiran.com/p1709036
Khakdan F., Shahriari Ahmadi F., Ranjbar M., Bagheri A., Alizadeh H, "Study of gene expression pattern of chavicol O- methyl transferase gene (CVOMTs), sequencing and characterization of promoter of CVOMTs gene of basil (Ocimum basilicum) under water deficit stress", Journal of Genetics 12, no.1 (2017): 1. magiran.com/p1709036
فاطمه خاکدان، فرج الله شهریاری احمدی ، مجتبی رنجبر، عبدالرضا باقری، هوشنگ علیزاده، (1396). 'بررسی الگوی بیان ژن متیل چاویکول O-متیل ترانسفراز (CVOMTs)، تعیین توالی و مشخصه یابی پروموتر ژن CVOMTs در گیاه ریحان تحت تنش خشکی'، فصلنامه ژنتیک نوین، 12(1)، صص.1. magiran.com/p1709036
Khakdan F., Shahriari Ahmadi F., Ranjbar M., Bagheri A., Alizadeh H, (2017). 'Study of gene expression pattern of chavicol O- methyl transferase gene (CVOMTs), sequencing and characterization of promoter of CVOMTs gene of basil (Ocimum basilicum) under water deficit stress', Journal of Genetics, 12(1), pp.1. magiran.com/p1709036
فاطمه خاکدان؛ فرج الله شهریاری احمدی ؛ مجتبی رنجبر؛ عبدالرضا باقری؛ هوشنگ علیزاده. "بررسی الگوی بیان ژن متیل چاویکول O-متیل ترانسفراز (CVOMTs)، تعیین توالی و مشخصه یابی پروموتر ژن CVOMTs در گیاه ریحان تحت تنش خشکی". فصلنامه ژنتیک نوین، 12 ،1 ، 1396، 1. magiran.com/p1709036
Khakdan F.; Shahriari Ahmadi F.; Ranjbar M.; Bagheri A.; Alizadeh H. "Study of gene expression pattern of chavicol O- methyl transferase gene (CVOMTs), sequencing and characterization of promoter of CVOMTs gene of basil (Ocimum basilicum) under water deficit stress", Journal of Genetics, 12, 1, 2017, 1. magiran.com/p1709036
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال