ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمود امیری رودبار، محمدرضا محمد آبادی، رستم عبداللهی آرپناهی، احمد آیت اللهی مهرجردی، امیر طاهری یگانه، (1396). نقش اثرات ایمپرینتینگ در برآورد واریانس اثرات با منبع والدی برای صفات رشد در گوسفند زندی، فصلنامه ژنتیک نوین، 12(1)، 11-17. magiran.com/p1709038
Amiri Roudbar M., Mohammadabadi Mr, Abdollahi-Arpanahi R., Ayatollahi Mehrgardi A., Taheri Yeganeh A, (2017). Role of imprinting effects on estimation of variance due to parent of origin effects for growth traits in Zandi sheep, Journal of Genetics, 12(1), 11-17. magiran.com/p1709038
محمود امیری رودبار، محمدرضا محمد آبادی، رستم عبداللهی آرپناهی، احمد آیت اللهی مهرجردی، امیر طاهری یگانه، نقش اثرات ایمپرینتینگ در برآورد واریانس اثرات با منبع والدی برای صفات رشد در گوسفند زندی. فصلنامه ژنتیک نوین، 1396؛ 12(1): 11-17. magiran.com/p1709038
Amiri Roudbar M., Mohammadabadi Mr, Abdollahi-Arpanahi R., Ayatollahi Mehrgardi A., Taheri Yeganeh A, Role of imprinting effects on estimation of variance due to parent of origin effects for growth traits in Zandi sheep, Journal of Genetics, 2017; 12(1): 11-17. magiran.com/p1709038
محمود امیری رودبار، محمدرضا محمد آبادی، رستم عبداللهی آرپناهی، احمد آیت اللهی مهرجردی، امیر طاهری یگانه، "نقش اثرات ایمپرینتینگ در برآورد واریانس اثرات با منبع والدی برای صفات رشد در گوسفند زندی"، فصلنامه ژنتیک نوین 12، شماره 1 (1396): 11-17. magiran.com/p1709038
Amiri Roudbar M., Mohammadabadi Mr, Abdollahi-Arpanahi R., Ayatollahi Mehrgardi A., Taheri Yeganeh A, "Role of imprinting effects on estimation of variance due to parent of origin effects for growth traits in Zandi sheep", Journal of Genetics 12, no.1 (2017): 11-17. magiran.com/p1709038
محمود امیری رودبار، محمدرضا محمد آبادی، رستم عبداللهی آرپناهی، احمد آیت اللهی مهرجردی، امیر طاهری یگانه، (1396). 'نقش اثرات ایمپرینتینگ در برآورد واریانس اثرات با منبع والدی برای صفات رشد در گوسفند زندی'، فصلنامه ژنتیک نوین، 12(1)، صص.11-17. magiran.com/p1709038
Amiri Roudbar M., Mohammadabadi Mr, Abdollahi-Arpanahi R., Ayatollahi Mehrgardi A., Taheri Yeganeh A, (2017). 'Role of imprinting effects on estimation of variance due to parent of origin effects for growth traits in Zandi sheep', Journal of Genetics, 12(1), pp.11-17. magiran.com/p1709038
محمود امیری رودبار؛ محمدرضا محمد آبادی؛ رستم عبداللهی آرپناهی؛ احمد آیت اللهی مهرجردی؛ امیر طاهری یگانه. "نقش اثرات ایمپرینتینگ در برآورد واریانس اثرات با منبع والدی برای صفات رشد در گوسفند زندی". فصلنامه ژنتیک نوین، 12 ،1 ، 1396، 11-17. magiran.com/p1709038
Amiri Roudbar M.; Mohammadabadi Mr; Abdollahi-Arpanahi R.; Ayatollahi Mehrgardi A.; Taheri Yeganeh A. "Role of imprinting effects on estimation of variance due to parent of origin effects for growth traits in Zandi sheep", Journal of Genetics, 12, 1, 2017, 11-17. magiran.com/p1709038
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال