ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نسیم زرین پنجه، مصطفی مطلبی، محمدرضا زمانی، محبوبه ضیایی، عصمت جورابچی، (1396). افزایش بیان ژن دفنسین (Rs-AFP1) با منشا گیاه تربچه (Raphanus sativus) در گیاه کلزا (Brassica napus) به منظور ارتقا مقاومت نسبت به بیماری پوسیدگی اسکلروتینیایی ساقه، فصلنامه ژنتیک نوین، 12(1)، 49-59. magiran.com/p1709044
Zarinpanjeh N., Motallebi M., Zamani Mr, Ziaei M., Jourabchi E, (2017). Overexpression of radish (Raphanus sativus) defensin gene (RsAFP1) in canola (Brassica napus) improves resistance to Sclerotinia stem rot disease, Journal of Genetics, 12(1), 49-59. magiran.com/p1709044
نسیم زرین پنجه، مصطفی مطلبی، محمدرضا زمانی، محبوبه ضیایی، عصمت جورابچی، افزایش بیان ژن دفنسین (Rs-AFP1) با منشا گیاه تربچه (Raphanus sativus) در گیاه کلزا (Brassica napus) به منظور ارتقا مقاومت نسبت به بیماری پوسیدگی اسکلروتینیایی ساقه. فصلنامه ژنتیک نوین، 1396؛ 12(1): 49-59. magiran.com/p1709044
Zarinpanjeh N., Motallebi M., Zamani Mr, Ziaei M., Jourabchi E, Overexpression of radish (Raphanus sativus) defensin gene (RsAFP1) in canola (Brassica napus) improves resistance to Sclerotinia stem rot disease, Journal of Genetics, 2017; 12(1): 49-59. magiran.com/p1709044
نسیم زرین پنجه، مصطفی مطلبی، محمدرضا زمانی، محبوبه ضیایی، عصمت جورابچی، "افزایش بیان ژن دفنسین (Rs-AFP1) با منشا گیاه تربچه (Raphanus sativus) در گیاه کلزا (Brassica napus) به منظور ارتقا مقاومت نسبت به بیماری پوسیدگی اسکلروتینیایی ساقه"، فصلنامه ژنتیک نوین 12، شماره 1 (1396): 49-59. magiran.com/p1709044
Zarinpanjeh N., Motallebi M., Zamani Mr, Ziaei M., Jourabchi E, "Overexpression of radish (Raphanus sativus) defensin gene (RsAFP1) in canola (Brassica napus) improves resistance to Sclerotinia stem rot disease", Journal of Genetics 12, no.1 (2017): 49-59. magiran.com/p1709044
نسیم زرین پنجه، مصطفی مطلبی، محمدرضا زمانی، محبوبه ضیایی، عصمت جورابچی، (1396). 'افزایش بیان ژن دفنسین (Rs-AFP1) با منشا گیاه تربچه (Raphanus sativus) در گیاه کلزا (Brassica napus) به منظور ارتقا مقاومت نسبت به بیماری پوسیدگی اسکلروتینیایی ساقه'، فصلنامه ژنتیک نوین، 12(1)، صص.49-59. magiran.com/p1709044
Zarinpanjeh N., Motallebi M., Zamani Mr, Ziaei M., Jourabchi E, (2017). 'Overexpression of radish (Raphanus sativus) defensin gene (RsAFP1) in canola (Brassica napus) improves resistance to Sclerotinia stem rot disease', Journal of Genetics, 12(1), pp.49-59. magiran.com/p1709044
نسیم زرین پنجه؛ مصطفی مطلبی؛ محمدرضا زمانی؛ محبوبه ضیایی؛ عصمت جورابچی. "افزایش بیان ژن دفنسین (Rs-AFP1) با منشا گیاه تربچه (Raphanus sativus) در گیاه کلزا (Brassica napus) به منظور ارتقا مقاومت نسبت به بیماری پوسیدگی اسکلروتینیایی ساقه". فصلنامه ژنتیک نوین، 12 ،1 ، 1396، 49-59. magiran.com/p1709044
Zarinpanjeh N.; Motallebi M.; Zamani Mr; Ziaei M.; Jourabchi E. "Overexpression of radish (Raphanus sativus) defensin gene (RsAFP1) in canola (Brassica napus) improves resistance to Sclerotinia stem rot disease", Journal of Genetics, 12, 1, 2017, 49-59. magiran.com/p1709044
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال