ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
بهرام باغبان کهنه روز، مهدی آذری آنپار، محمدعلی ابراهیمی، (1396). طراحی RNA دو رشته ای با راندمان بالا برای ایجاد ناقل RNAi امگا گلیادین در گندم، فصلنامه ژنتیک نوین، 12(1)، 71-80. magiran.com/p1709047
Baghban-Kohnehrouz B., Azari-Anpar M., Ebrahimi Ma, (2017). Double stranded RNA design with high efficiency for RNAi vector omega gliadin in wheat, Journal of Genetics, 12(1), 71-80. magiran.com/p1709047
بهرام باغبان کهنه روز، مهدی آذری آنپار، محمدعلی ابراهیمی، طراحی RNA دو رشته ای با راندمان بالا برای ایجاد ناقل RNAi امگا گلیادین در گندم. فصلنامه ژنتیک نوین، 1396؛ 12(1): 71-80. magiran.com/p1709047
Baghban-Kohnehrouz B., Azari-Anpar M., Ebrahimi Ma, Double stranded RNA design with high efficiency for RNAi vector omega gliadin in wheat, Journal of Genetics, 2017; 12(1): 71-80. magiran.com/p1709047
بهرام باغبان کهنه روز، مهدی آذری آنپار، محمدعلی ابراهیمی، "طراحی RNA دو رشته ای با راندمان بالا برای ایجاد ناقل RNAi امگا گلیادین در گندم"، فصلنامه ژنتیک نوین 12، شماره 1 (1396): 71-80. magiran.com/p1709047
Baghban-Kohnehrouz B., Azari-Anpar M., Ebrahimi Ma, "Double stranded RNA design with high efficiency for RNAi vector omega gliadin in wheat", Journal of Genetics 12, no.1 (2017): 71-80. magiran.com/p1709047
بهرام باغبان کهنه روز، مهدی آذری آنپار، محمدعلی ابراهیمی، (1396). 'طراحی RNA دو رشته ای با راندمان بالا برای ایجاد ناقل RNAi امگا گلیادین در گندم'، فصلنامه ژنتیک نوین، 12(1)، صص.71-80. magiran.com/p1709047
Baghban-Kohnehrouz B., Azari-Anpar M., Ebrahimi Ma, (2017). 'Double stranded RNA design with high efficiency for RNAi vector omega gliadin in wheat', Journal of Genetics, 12(1), pp.71-80. magiran.com/p1709047
بهرام باغبان کهنه روز؛ مهدی آذری آنپار؛ محمدعلی ابراهیمی. "طراحی RNA دو رشته ای با راندمان بالا برای ایجاد ناقل RNAi امگا گلیادین در گندم". فصلنامه ژنتیک نوین، 12 ،1 ، 1396، 71-80. magiran.com/p1709047
Baghban-Kohnehrouz B.; Azari-Anpar M.; Ebrahimi Ma. "Double stranded RNA design with high efficiency for RNAi vector omega gliadin in wheat", Journal of Genetics, 12, 1, 2017, 71-80. magiran.com/p1709047
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال