ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سمانه مهدوی لفمجانی، پروین خدارحمی، نسیم حیاتی رودباری، (1396). بررسی بیان ژن های آپوپتوتیک Bcl-2 و Bax در هیپوکامپ مغز موش های صحرایی به دنبال تزریق داخل صفاقی کادمیوم، فصلنامه ژنتیک نوین، 12(1)، 81-89. magiran.com/p1709048
Mahdavi Lafmejani S., Khodarahmi P., Hayati Rodbari N, (2017). Effects of intraperitoneal administration of cadmium on apoptotic Bcl-2 and Bax genes expression in rat hippocampal cells, Journal of Genetics, 12(1), 81-89. magiran.com/p1709048
سمانه مهدوی لفمجانی، پروین خدارحمی، نسیم حیاتی رودباری، بررسی بیان ژن های آپوپتوتیک Bcl-2 و Bax در هیپوکامپ مغز موش های صحرایی به دنبال تزریق داخل صفاقی کادمیوم. فصلنامه ژنتیک نوین، 1396؛ 12(1): 81-89. magiran.com/p1709048
Mahdavi Lafmejani S., Khodarahmi P., Hayati Rodbari N, Effects of intraperitoneal administration of cadmium on apoptotic Bcl-2 and Bax genes expression in rat hippocampal cells, Journal of Genetics, 2017; 12(1): 81-89. magiran.com/p1709048
سمانه مهدوی لفمجانی، پروین خدارحمی، نسیم حیاتی رودباری، "بررسی بیان ژن های آپوپتوتیک Bcl-2 و Bax در هیپوکامپ مغز موش های صحرایی به دنبال تزریق داخل صفاقی کادمیوم"، فصلنامه ژنتیک نوین 12، شماره 1 (1396): 81-89. magiran.com/p1709048
Mahdavi Lafmejani S., Khodarahmi P., Hayati Rodbari N, "Effects of intraperitoneal administration of cadmium on apoptotic Bcl-2 and Bax genes expression in rat hippocampal cells", Journal of Genetics 12, no.1 (2017): 81-89. magiran.com/p1709048
سمانه مهدوی لفمجانی، پروین خدارحمی، نسیم حیاتی رودباری، (1396). 'بررسی بیان ژن های آپوپتوتیک Bcl-2 و Bax در هیپوکامپ مغز موش های صحرایی به دنبال تزریق داخل صفاقی کادمیوم'، فصلنامه ژنتیک نوین، 12(1)، صص.81-89. magiran.com/p1709048
Mahdavi Lafmejani S., Khodarahmi P., Hayati Rodbari N, (2017). 'Effects of intraperitoneal administration of cadmium on apoptotic Bcl-2 and Bax genes expression in rat hippocampal cells', Journal of Genetics, 12(1), pp.81-89. magiran.com/p1709048
سمانه مهدوی لفمجانی؛ پروین خدارحمی؛ نسیم حیاتی رودباری. "بررسی بیان ژن های آپوپتوتیک Bcl-2 و Bax در هیپوکامپ مغز موش های صحرایی به دنبال تزریق داخل صفاقی کادمیوم". فصلنامه ژنتیک نوین، 12 ،1 ، 1396، 81-89. magiran.com/p1709048
Mahdavi Lafmejani S.; Khodarahmi P.; Hayati Rodbari N. "Effects of intraperitoneal administration of cadmium on apoptotic Bcl-2 and Bax genes expression in rat hippocampal cells", Journal of Genetics, 12, 1, 2017, 81-89. magiran.com/p1709048
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال