ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مریم بذرافشان، محمدرضا بختیاری زاده، فاطمه مهدوی، عبدالرضا صالحی، (1396). شناسایی عناصر تنظیمی رونویسی جدید درگیر در کاهش سرعت رشد پستانداران، فصلنامه ژنتیک نوین، 12(1)، 101-114. magiran.com/p1709051
Bazrafshan M., Bakhtiarizadeh Mr, Mahdavi F., Salehi A, (2017). Identification of novel regulatory elements involved in growth rate reduction in mammals, Journal of Genetics, 12(1), 101-114. magiran.com/p1709051
مریم بذرافشان، محمدرضا بختیاری زاده، فاطمه مهدوی، عبدالرضا صالحی، شناسایی عناصر تنظیمی رونویسی جدید درگیر در کاهش سرعت رشد پستانداران. فصلنامه ژنتیک نوین، 1396؛ 12(1): 101-114. magiran.com/p1709051
Bazrafshan M., Bakhtiarizadeh Mr, Mahdavi F., Salehi A, Identification of novel regulatory elements involved in growth rate reduction in mammals, Journal of Genetics, 2017; 12(1): 101-114. magiran.com/p1709051
مریم بذرافشان، محمدرضا بختیاری زاده، فاطمه مهدوی، عبدالرضا صالحی، "شناسایی عناصر تنظیمی رونویسی جدید درگیر در کاهش سرعت رشد پستانداران"، فصلنامه ژنتیک نوین 12، شماره 1 (1396): 101-114. magiran.com/p1709051
Bazrafshan M., Bakhtiarizadeh Mr, Mahdavi F., Salehi A, "Identification of novel regulatory elements involved in growth rate reduction in mammals", Journal of Genetics 12, no.1 (2017): 101-114. magiran.com/p1709051
مریم بذرافشان، محمدرضا بختیاری زاده، فاطمه مهدوی، عبدالرضا صالحی، (1396). 'شناسایی عناصر تنظیمی رونویسی جدید درگیر در کاهش سرعت رشد پستانداران'، فصلنامه ژنتیک نوین، 12(1)، صص.101-114. magiran.com/p1709051
Bazrafshan M., Bakhtiarizadeh Mr, Mahdavi F., Salehi A, (2017). 'Identification of novel regulatory elements involved in growth rate reduction in mammals', Journal of Genetics, 12(1), pp.101-114. magiran.com/p1709051
مریم بذرافشان؛ محمدرضا بختیاری زاده؛ فاطمه مهدوی؛ عبدالرضا صالحی. "شناسایی عناصر تنظیمی رونویسی جدید درگیر در کاهش سرعت رشد پستانداران". فصلنامه ژنتیک نوین، 12 ،1 ، 1396، 101-114. magiran.com/p1709051
Bazrafshan M.; Bakhtiarizadeh Mr; Mahdavi F.; Salehi A. "Identification of novel regulatory elements involved in growth rate reduction in mammals", Journal of Genetics, 12, 1, 2017, 101-114. magiran.com/p1709051
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال