ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زهرا تقی پور ، رسول اصغری زکریا، (1396). بررسی ویژگی های کاریولوژیکی در چند جمعیت از گونه Papaver fugax مناطق مختلف شمال غرب ایران، فصلنامه ژنتیک نوین، 12(1)، 115-121. magiran.com/p1709052
Taghipour Z., Asghary Zakaria R, (2017). Investigation of karyological characteristics in several popualations of Papaver fugax, Journal of Genetics, 12(1), 115-121. magiran.com/p1709052
زهرا تقی پور ، رسول اصغری زکریا، بررسی ویژگی های کاریولوژیکی در چند جمعیت از گونه Papaver fugax مناطق مختلف شمال غرب ایران. فصلنامه ژنتیک نوین، 1396؛ 12(1): 115-121. magiran.com/p1709052
Taghipour Z., Asghary Zakaria R, Investigation of karyological characteristics in several popualations of Papaver fugax, Journal of Genetics, 2017; 12(1): 115-121. magiran.com/p1709052
زهرا تقی پور ، رسول اصغری زکریا، "بررسی ویژگی های کاریولوژیکی در چند جمعیت از گونه Papaver fugax مناطق مختلف شمال غرب ایران"، فصلنامه ژنتیک نوین 12، شماره 1 (1396): 115-121. magiran.com/p1709052
Taghipour Z., Asghary Zakaria R, "Investigation of karyological characteristics in several popualations of Papaver fugax", Journal of Genetics 12, no.1 (2017): 115-121. magiran.com/p1709052
زهرا تقی پور ، رسول اصغری زکریا، (1396). 'بررسی ویژگی های کاریولوژیکی در چند جمعیت از گونه Papaver fugax مناطق مختلف شمال غرب ایران'، فصلنامه ژنتیک نوین، 12(1)، صص.115-121. magiran.com/p1709052
Taghipour Z., Asghary Zakaria R, (2017). 'Investigation of karyological characteristics in several popualations of Papaver fugax', Journal of Genetics, 12(1), pp.115-121. magiran.com/p1709052
زهرا تقی پور ؛ رسول اصغری زکریا. "بررسی ویژگی های کاریولوژیکی در چند جمعیت از گونه Papaver fugax مناطق مختلف شمال غرب ایران". فصلنامه ژنتیک نوین، 12 ،1 ، 1396، 115-121. magiran.com/p1709052
Taghipour Z.; Asghary Zakaria R. "Investigation of karyological characteristics in several popualations of Papaver fugax", Journal of Genetics, 12, 1, 2017, 115-121. magiran.com/p1709052
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال