ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مصطفی قادری زفره ایی، صمد شریفی، ماشاءالله عباسی دزفولی، احسان عسگریان، محمدحسین بناء بازی، (1396). بهینه سازی و تلفیق الگوریتم های k-means و PSO جهت بازسازی هاپلوتیپ ها با استفاده از اطلاعات نشانگرهای SNP، فصلنامه ژنتیک نوین، 12(1)، 123-132. magiran.com/p1709053
Ghaderi Zefrhei M., Sharifi S., Abbassi Dezfouli M., Asgarian E., Banabazi Mh, (2017). Optimizing and integrating K-means and PSO algorithms for haplotype reconstruction using SNP maker information, Journal of Genetics, 12(1), 123-132. magiran.com/p1709053
مصطفی قادری زفره ایی، صمد شریفی، ماشاءالله عباسی دزفولی، احسان عسگریان، محمدحسین بناء بازی، بهینه سازی و تلفیق الگوریتم های k-means و PSO جهت بازسازی هاپلوتیپ ها با استفاده از اطلاعات نشانگرهای SNP. فصلنامه ژنتیک نوین، 1396؛ 12(1): 123-132. magiran.com/p1709053
Ghaderi Zefrhei M., Sharifi S., Abbassi Dezfouli M., Asgarian E., Banabazi Mh, Optimizing and integrating K-means and PSO algorithms for haplotype reconstruction using SNP maker information, Journal of Genetics, 2017; 12(1): 123-132. magiran.com/p1709053
مصطفی قادری زفره ایی، صمد شریفی، ماشاءالله عباسی دزفولی، احسان عسگریان، محمدحسین بناء بازی، "بهینه سازی و تلفیق الگوریتم های k-means و PSO جهت بازسازی هاپلوتیپ ها با استفاده از اطلاعات نشانگرهای SNP"، فصلنامه ژنتیک نوین 12، شماره 1 (1396): 123-132. magiran.com/p1709053
Ghaderi Zefrhei M., Sharifi S., Abbassi Dezfouli M., Asgarian E., Banabazi Mh, "Optimizing and integrating K-means and PSO algorithms for haplotype reconstruction using SNP maker information", Journal of Genetics 12, no.1 (2017): 123-132. magiran.com/p1709053
مصطفی قادری زفره ایی، صمد شریفی، ماشاءالله عباسی دزفولی، احسان عسگریان، محمدحسین بناء بازی، (1396). 'بهینه سازی و تلفیق الگوریتم های k-means و PSO جهت بازسازی هاپلوتیپ ها با استفاده از اطلاعات نشانگرهای SNP'، فصلنامه ژنتیک نوین، 12(1)، صص.123-132. magiran.com/p1709053
Ghaderi Zefrhei M., Sharifi S., Abbassi Dezfouli M., Asgarian E., Banabazi Mh, (2017). 'Optimizing and integrating K-means and PSO algorithms for haplotype reconstruction using SNP maker information', Journal of Genetics, 12(1), pp.123-132. magiran.com/p1709053
مصطفی قادری زفره ایی؛ صمد شریفی؛ ماشاءالله عباسی دزفولی؛ احسان عسگریان؛ محمدحسین بناء بازی. "بهینه سازی و تلفیق الگوریتم های k-means و PSO جهت بازسازی هاپلوتیپ ها با استفاده از اطلاعات نشانگرهای SNP". فصلنامه ژنتیک نوین، 12 ،1 ، 1396، 123-132. magiran.com/p1709053
Ghaderi Zefrhei M.; Sharifi S.; Abbassi Dezfouli M.; Asgarian E.; Banabazi Mh. "Optimizing and integrating K-means and PSO algorithms for haplotype reconstruction using SNP maker information", Journal of Genetics, 12, 1, 2017, 123-132. magiran.com/p1709053
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال