ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید رضا کاظمی نژاد، هانیه نجفی، تینا شفاف، رضا علی بخشی، (1396). بررسی واژگونی اینترون 22 و مارکر HindIII در اینترون 19 ژن فاکتور VIII انعقادی در بیماران هموفیل A، فصلنامه ژنتیک نوین، 12(1)، 143-148. magiran.com/p1709055
Kazemi Nezhad Sr , Najafy H., Shaffaf T., Alibakhshi R, (2017). The study of intron 22 inversion and Hin dIII marker in inron 19 of FVIII gene in severe hemophilia A, Journal of Genetics, 12(1), 143-148. magiran.com/p1709055
سید رضا کاظمی نژاد، هانیه نجفی، تینا شفاف، رضا علی بخشی، بررسی واژگونی اینترون 22 و مارکر HindIII در اینترون 19 ژن فاکتور VIII انعقادی در بیماران هموفیل A. فصلنامه ژنتیک نوین، 1396؛ 12(1): 143-148. magiran.com/p1709055
Kazemi Nezhad Sr , Najafy H., Shaffaf T., Alibakhshi R, The study of intron 22 inversion and Hin dIII marker in inron 19 of FVIII gene in severe hemophilia A, Journal of Genetics, 2017; 12(1): 143-148. magiran.com/p1709055
سید رضا کاظمی نژاد، هانیه نجفی، تینا شفاف، رضا علی بخشی، "بررسی واژگونی اینترون 22 و مارکر HindIII در اینترون 19 ژن فاکتور VIII انعقادی در بیماران هموفیل A"، فصلنامه ژنتیک نوین 12، شماره 1 (1396): 143-148. magiran.com/p1709055
Kazemi Nezhad Sr , Najafy H., Shaffaf T., Alibakhshi R, "The study of intron 22 inversion and Hin dIII marker in inron 19 of FVIII gene in severe hemophilia A", Journal of Genetics 12, no.1 (2017): 143-148. magiran.com/p1709055
سید رضا کاظمی نژاد، هانیه نجفی، تینا شفاف، رضا علی بخشی، (1396). 'بررسی واژگونی اینترون 22 و مارکر HindIII در اینترون 19 ژن فاکتور VIII انعقادی در بیماران هموفیل A'، فصلنامه ژنتیک نوین، 12(1)، صص.143-148. magiran.com/p1709055
Kazemi Nezhad Sr , Najafy H., Shaffaf T., Alibakhshi R, (2017). 'The study of intron 22 inversion and Hin dIII marker in inron 19 of FVIII gene in severe hemophilia A', Journal of Genetics, 12(1), pp.143-148. magiran.com/p1709055
سید رضا کاظمی نژاد؛ هانیه نجفی؛ تینا شفاف؛ رضا علی بخشی. "بررسی واژگونی اینترون 22 و مارکر HindIII در اینترون 19 ژن فاکتور VIII انعقادی در بیماران هموفیل A". فصلنامه ژنتیک نوین، 12 ،1 ، 1396، 143-148. magiran.com/p1709055
Kazemi Nezhad Sr ; Najafy H.; Shaffaf T.; Alibakhshi R. "The study of intron 22 inversion and Hin dIII marker in inron 19 of FVIII gene in severe hemophilia A", Journal of Genetics, 12, 1, 2017, 143-148. magiran.com/p1709055
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال