ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زهرا موسیوند، حسین کمال الدینی، فاطمه حدادی، محمدیوسف علیخانی، (1396). روش Multiplex PCR برای شناسایی سریع و حساس سودوموناس آئروژینوزا، فصلنامه ژنتیک نوین، 12(1)، 149-155. magiran.com/p1709056
Mosivand Z., Kamaladini H., Haddadi F., Alikhani My, (2017). Multiplex PCR assay for rapid and sensitive identification of Pseudomonas aeruginosa subtypes, Journal of Genetics, 12(1), 149-155. magiran.com/p1709056
زهرا موسیوند، حسین کمال الدینی، فاطمه حدادی، محمدیوسف علیخانی، روش Multiplex PCR برای شناسایی سریع و حساس سودوموناس آئروژینوزا. فصلنامه ژنتیک نوین، 1396؛ 12(1): 149-155. magiran.com/p1709056
Mosivand Z., Kamaladini H., Haddadi F., Alikhani My, Multiplex PCR assay for rapid and sensitive identification of Pseudomonas aeruginosa subtypes, Journal of Genetics, 2017; 12(1): 149-155. magiran.com/p1709056
زهرا موسیوند، حسین کمال الدینی، فاطمه حدادی، محمدیوسف علیخانی، "روش Multiplex PCR برای شناسایی سریع و حساس سودوموناس آئروژینوزا"، فصلنامه ژنتیک نوین 12، شماره 1 (1396): 149-155. magiran.com/p1709056
Mosivand Z., Kamaladini H., Haddadi F., Alikhani My, "Multiplex PCR assay for rapid and sensitive identification of Pseudomonas aeruginosa subtypes", Journal of Genetics 12, no.1 (2017): 149-155. magiran.com/p1709056
زهرا موسیوند، حسین کمال الدینی، فاطمه حدادی، محمدیوسف علیخانی، (1396). 'روش Multiplex PCR برای شناسایی سریع و حساس سودوموناس آئروژینوزا'، فصلنامه ژنتیک نوین، 12(1)، صص.149-155. magiran.com/p1709056
Mosivand Z., Kamaladini H., Haddadi F., Alikhani My, (2017). 'Multiplex PCR assay for rapid and sensitive identification of Pseudomonas aeruginosa subtypes', Journal of Genetics, 12(1), pp.149-155. magiran.com/p1709056
زهرا موسیوند؛ حسین کمال الدینی؛ فاطمه حدادی؛ محمدیوسف علیخانی. "روش Multiplex PCR برای شناسایی سریع و حساس سودوموناس آئروژینوزا". فصلنامه ژنتیک نوین، 12 ،1 ، 1396، 149-155. magiran.com/p1709056
Mosivand Z.; Kamaladini H.; Haddadi F.; Alikhani My. "Multiplex PCR assay for rapid and sensitive identification of Pseudomonas aeruginosa subtypes", Journal of Genetics, 12, 1, 2017, 149-155. magiran.com/p1709056
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال