ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مصطفی جاویدی مشقین، حامد کاظمی پور ، علی تقی زاده هرات، (1396). ارائه مدلی جهت تعیین مقدار بهینه سفارش اقتصادی بر اساس نرخ معیوبیت و اعتبار معامله، فصلنامه مدیریت صنعتی، 12(39)، 45. magiran.com/p1709233
Mostafa Javidi Moshfeghien, Hamed Kazemipour, Ali Taghizadeh Herat, (2017). A Model to Determine the Optimal Economic Order Quantity based on Defective Rate and Credit Trading, Journal of Industrial Management Faculty of Humaities, 12(39), 45. magiran.com/p1709233
مصطفی جاویدی مشقین، حامد کاظمی پور ، علی تقی زاده هرات، ارائه مدلی جهت تعیین مقدار بهینه سفارش اقتصادی بر اساس نرخ معیوبیت و اعتبار معامله. فصلنامه مدیریت صنعتی، 1396؛ 12(39): 45. magiran.com/p1709233
Mostafa Javidi Moshfeghien, Hamed Kazemipour, Ali Taghizadeh Herat, A Model to Determine the Optimal Economic Order Quantity based on Defective Rate and Credit Trading, Journal of Industrial Management Faculty of Humaities, 2017; 12(39): 45. magiran.com/p1709233
مصطفی جاویدی مشقین، حامد کاظمی پور ، علی تقی زاده هرات، "ارائه مدلی جهت تعیین مقدار بهینه سفارش اقتصادی بر اساس نرخ معیوبیت و اعتبار معامله"، فصلنامه مدیریت صنعتی 12، شماره 39 (1396): 45. magiran.com/p1709233
Mostafa Javidi Moshfeghien, Hamed Kazemipour, Ali Taghizadeh Herat, "A Model to Determine the Optimal Economic Order Quantity based on Defective Rate and Credit Trading", Journal of Industrial Management Faculty of Humaities 12, no.39 (2017): 45. magiran.com/p1709233
مصطفی جاویدی مشقین، حامد کاظمی پور ، علی تقی زاده هرات، (1396). 'ارائه مدلی جهت تعیین مقدار بهینه سفارش اقتصادی بر اساس نرخ معیوبیت و اعتبار معامله'، فصلنامه مدیریت صنعتی، 12(39)، صص.45. magiran.com/p1709233
Mostafa Javidi Moshfeghien, Hamed Kazemipour, Ali Taghizadeh Herat, (2017). 'A Model to Determine the Optimal Economic Order Quantity based on Defective Rate and Credit Trading', Journal of Industrial Management Faculty of Humaities, 12(39), pp.45. magiran.com/p1709233
مصطفی جاویدی مشقین؛ حامد کاظمی پور ؛ علی تقی زاده هرات. "ارائه مدلی جهت تعیین مقدار بهینه سفارش اقتصادی بر اساس نرخ معیوبیت و اعتبار معامله". فصلنامه مدیریت صنعتی، 12 ،39 ، 1396، 45. magiran.com/p1709233
Mostafa Javidi Moshfeghien; Hamed Kazemipour; Ali Taghizadeh Herat. "A Model to Determine the Optimal Economic Order Quantity based on Defective Rate and Credit Trading", Journal of Industrial Management Faculty of Humaities, 12, 39, 2017, 45. magiran.com/p1709233
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال