ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حدیث موسوی، نفیسه مهدی نژاد، براتعلی فاخری، محمد مجدی، فروزان حیدری، (1396). اثر برخی نانوذرات بر بیان ژن های جرماکرنA سنتاز (TpGAS) و پارتنولید سنتاز (TpPTS) در گیاه بابونه کبیر (Tanacetum parthenium L.) تحت تنش کم آبی، مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، 33(2)، 314-324. magiran.com/p1709588
H. Mousavi, N. Mahdi Nezhad, B. Fakheri, M. Majdi, F. Heidari, (2017). Effects of some nanoparticles on expression of germacrene A synthase (TpGAS) and parthenolide synthase (TpPTS) genes in Tanacetum parthenium L. under water deficit stress, Iranian Journal of Medical and Aromatic Plants, 33(2), 314-324. magiran.com/p1709588
حدیث موسوی، نفیسه مهدی نژاد، براتعلی فاخری، محمد مجدی، فروزان حیدری، اثر برخی نانوذرات بر بیان ژن های جرماکرنA سنتاز (TpGAS) و پارتنولید سنتاز (TpPTS) در گیاه بابونه کبیر (Tanacetum parthenium L.) تحت تنش کم آبی. مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، 1396؛ 33(2): 314-324. magiran.com/p1709588
H. Mousavi, N. Mahdi Nezhad, B. Fakheri, M. Majdi, F. Heidari, Effects of some nanoparticles on expression of germacrene A synthase (TpGAS) and parthenolide synthase (TpPTS) genes in Tanacetum parthenium L. under water deficit stress, Iranian Journal of Medical and Aromatic Plants, 2017; 33(2): 314-324. magiran.com/p1709588
حدیث موسوی، نفیسه مهدی نژاد، براتعلی فاخری، محمد مجدی، فروزان حیدری، "اثر برخی نانوذرات بر بیان ژن های جرماکرنA سنتاز (TpGAS) و پارتنولید سنتاز (TpPTS) در گیاه بابونه کبیر (Tanacetum parthenium L.) تحت تنش کم آبی"، مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران 33، شماره 2 (1396): 314-324. magiran.com/p1709588
H. Mousavi, N. Mahdi Nezhad, B. Fakheri, M. Majdi, F. Heidari, "Effects of some nanoparticles on expression of germacrene A synthase (TpGAS) and parthenolide synthase (TpPTS) genes in Tanacetum parthenium L. under water deficit stress", Iranian Journal of Medical and Aromatic Plants 33, no.2 (2017): 314-324. magiran.com/p1709588
حدیث موسوی، نفیسه مهدی نژاد، براتعلی فاخری، محمد مجدی، فروزان حیدری، (1396). 'اثر برخی نانوذرات بر بیان ژن های جرماکرنA سنتاز (TpGAS) و پارتنولید سنتاز (TpPTS) در گیاه بابونه کبیر (Tanacetum parthenium L.) تحت تنش کم آبی'، مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، 33(2)، صص.314-324. magiran.com/p1709588
H. Mousavi, N. Mahdi Nezhad, B. Fakheri, M. Majdi, F. Heidari, (2017). 'Effects of some nanoparticles on expression of germacrene A synthase (TpGAS) and parthenolide synthase (TpPTS) genes in Tanacetum parthenium L. under water deficit stress', Iranian Journal of Medical and Aromatic Plants, 33(2), pp.314-324. magiran.com/p1709588
حدیث موسوی؛ نفیسه مهدی نژاد؛ براتعلی فاخری؛ محمد مجدی؛ فروزان حیدری. "اثر برخی نانوذرات بر بیان ژن های جرماکرنA سنتاز (TpGAS) و پارتنولید سنتاز (TpPTS) در گیاه بابونه کبیر (Tanacetum parthenium L.) تحت تنش کم آبی". مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، 33 ،2 ، 1396، 314-324. magiran.com/p1709588
H. Mousavi; N. Mahdi Nezhad; B. Fakheri; M. Majdi; F. Heidari. "Effects of some nanoparticles on expression of germacrene A synthase (TpGAS) and parthenolide synthase (TpPTS) genes in Tanacetum parthenium L. under water deficit stress", Iranian Journal of Medical and Aromatic Plants, 33, 2, 2017, 314-324. magiran.com/p1709588
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال