ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسن حسینی امینی، حسین موسی زاده، شیما کریمی، امید تبریزی، سمیرا قیاسی، (1396). واکاوی آسیب پذیری شهری با رویکرد پدافند غیرعامل در شهرهای منطقه ایی، یک مطالعه موردی در شهر گرگان، فصلنامه جغرافیا، 15(52)، 279. magiran.com/p1709911
Hassan Hosseini Amini, Hossein Mousazadeh, Shima Karimi, Omid Tabrizi, Samira Ghiasi, (2017). Analysis of urban vulnerability passive defense in regional Cities a case study in Gorgan, Geography, 15(52), 279. magiran.com/p1709911
حسن حسینی امینی، حسین موسی زاده، شیما کریمی، امید تبریزی، سمیرا قیاسی، واکاوی آسیب پذیری شهری با رویکرد پدافند غیرعامل در شهرهای منطقه ایی، یک مطالعه موردی در شهر گرگان. فصلنامه جغرافیا، 1396؛ 15(52): 279. magiran.com/p1709911
Hassan Hosseini Amini, Hossein Mousazadeh, Shima Karimi, Omid Tabrizi, Samira Ghiasi, Analysis of urban vulnerability passive defense in regional Cities a case study in Gorgan, Geography, 2017; 15(52): 279. magiran.com/p1709911
حسن حسینی امینی، حسین موسی زاده، شیما کریمی، امید تبریزی، سمیرا قیاسی، "واکاوی آسیب پذیری شهری با رویکرد پدافند غیرعامل در شهرهای منطقه ایی، یک مطالعه موردی در شهر گرگان"، فصلنامه جغرافیا 15، شماره 52 (1396): 279. magiran.com/p1709911
Hassan Hosseini Amini, Hossein Mousazadeh, Shima Karimi, Omid Tabrizi, Samira Ghiasi, "Analysis of urban vulnerability passive defense in regional Cities a case study in Gorgan", Geography 15, no.52 (2017): 279. magiran.com/p1709911
حسن حسینی امینی، حسین موسی زاده، شیما کریمی، امید تبریزی، سمیرا قیاسی، (1396). 'واکاوی آسیب پذیری شهری با رویکرد پدافند غیرعامل در شهرهای منطقه ایی، یک مطالعه موردی در شهر گرگان'، فصلنامه جغرافیا، 15(52)، صص.279. magiran.com/p1709911
Hassan Hosseini Amini, Hossein Mousazadeh, Shima Karimi, Omid Tabrizi, Samira Ghiasi, (2017). 'Analysis of urban vulnerability passive defense in regional Cities a case study in Gorgan', Geography, 15(52), pp.279. magiran.com/p1709911
حسن حسینی امینی؛ حسین موسی زاده؛ شیما کریمی؛ امید تبریزی؛ سمیرا قیاسی. "واکاوی آسیب پذیری شهری با رویکرد پدافند غیرعامل در شهرهای منطقه ایی، یک مطالعه موردی در شهر گرگان". فصلنامه جغرافیا، 15 ،52 ، 1396، 279. magiran.com/p1709911
Hassan Hosseini Amini; Hossein Mousazadeh; Shima Karimi; Omid Tabrizi; Samira Ghiasi. "Analysis of urban vulnerability passive defense in regional Cities a case study in Gorgan", Geography, 15, 52, 2017, 279. magiran.com/p1709911
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال