ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
یاشار ذکی، حسین اسماعیل پور، علیرضا براتی، (1395). بررسی رضایتمندی شهروندان از عملکرد خدماتی شهرداری با استفاده از مدل کانو (مطالعه موردی: شهر مینودشت)، فصلنامه پژوهش های جغرافیایی برنامه ریزی شهری، 4(4)، 635-652. magiran.com/p1710357
Yashar Zaki, Hossein Esmaeilpoor, Alireza Baraty, (2017). Study of Citizen's Satisfaction about the Performance of Municipality Services Using Kano Model (Case Study: Minoodasht Municipality), Geographical Urban Planning Research, 4(4), 635-652. magiran.com/p1710357
یاشار ذکی، حسین اسماعیل پور، علیرضا براتی، بررسی رضایتمندی شهروندان از عملکرد خدماتی شهرداری با استفاده از مدل کانو (مطالعه موردی: شهر مینودشت). فصلنامه پژوهش های جغرافیایی برنامه ریزی شهری، 1395؛ 4(4): 635-652. magiran.com/p1710357
Yashar Zaki, Hossein Esmaeilpoor, Alireza Baraty, Study of Citizen's Satisfaction about the Performance of Municipality Services Using Kano Model (Case Study: Minoodasht Municipality), Geographical Urban Planning Research, 2017; 4(4): 635-652. magiran.com/p1710357
یاشار ذکی، حسین اسماعیل پور، علیرضا براتی، "بررسی رضایتمندی شهروندان از عملکرد خدماتی شهرداری با استفاده از مدل کانو (مطالعه موردی: شهر مینودشت)"، فصلنامه پژوهش های جغرافیایی برنامه ریزی شهری 4، شماره 4 (1395): 635-652. magiran.com/p1710357
Yashar Zaki, Hossein Esmaeilpoor, Alireza Baraty, "Study of Citizen's Satisfaction about the Performance of Municipality Services Using Kano Model (Case Study: Minoodasht Municipality)", Geographical Urban Planning Research 4, no.4 (2017): 635-652. magiran.com/p1710357
یاشار ذکی، حسین اسماعیل پور، علیرضا براتی، (1395). 'بررسی رضایتمندی شهروندان از عملکرد خدماتی شهرداری با استفاده از مدل کانو (مطالعه موردی: شهر مینودشت)'، فصلنامه پژوهش های جغرافیایی برنامه ریزی شهری، 4(4)، صص.635-652. magiran.com/p1710357
Yashar Zaki, Hossein Esmaeilpoor, Alireza Baraty, (2017). 'Study of Citizen's Satisfaction about the Performance of Municipality Services Using Kano Model (Case Study: Minoodasht Municipality)', Geographical Urban Planning Research, 4(4), pp.635-652. magiran.com/p1710357
یاشار ذکی؛ حسین اسماعیل پور؛ علیرضا براتی. "بررسی رضایتمندی شهروندان از عملکرد خدماتی شهرداری با استفاده از مدل کانو (مطالعه موردی: شهر مینودشت)". فصلنامه پژوهش های جغرافیایی برنامه ریزی شهری، 4 ،4 ، 1395، 635-652. magiran.com/p1710357
Yashar Zaki; Hossein Esmaeilpoor; Alireza Baraty. "Study of Citizen's Satisfaction about the Performance of Municipality Services Using Kano Model (Case Study: Minoodasht Municipality)", Geographical Urban Planning Research, 4, 4, 2017, 635-652. magiran.com/p1710357
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال