ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ناصر شفیعی ثابت، نگین سادات میرواحدی، (1396). ارزیابی کیفیت خدمات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ایران بر اساس مدل سروکوال (مطالعه موردی: سکونتگاه های روستایی دهستان ولی آباد و بهنام پازوکی جنوبی شهرستان ورامین)، فصلنامه آمایش جغرافیایی فضا، 7(23)، 87-104. magiran.com/p1710377
Negin Sadat Mirvahedi, Naser Shafieisabet , (2017). Assessing the quality of Housing Foundation of Islamic Revolution services using SERVQUAL Model (Case Study: Rural settelments of Vali Abad and Southern Behnam Pazoki areas, located in Varamin County), Geographical Planning of Space Quarterly Journal, 7(23), 87-104. magiran.com/p1710377
ناصر شفیعی ثابت، نگین سادات میرواحدی، ارزیابی کیفیت خدمات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ایران بر اساس مدل سروکوال (مطالعه موردی: سکونتگاه های روستایی دهستان ولی آباد و بهنام پازوکی جنوبی شهرستان ورامین). فصلنامه آمایش جغرافیایی فضا، 1396؛ 7(23): 87-104. magiran.com/p1710377
Negin Sadat Mirvahedi, Naser Shafieisabet , Assessing the quality of Housing Foundation of Islamic Revolution services using SERVQUAL Model (Case Study: Rural settelments of Vali Abad and Southern Behnam Pazoki areas, located in Varamin County), Geographical Planning of Space Quarterly Journal, 2017; 7(23): 87-104. magiran.com/p1710377
ناصر شفیعی ثابت، نگین سادات میرواحدی، "ارزیابی کیفیت خدمات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ایران بر اساس مدل سروکوال (مطالعه موردی: سکونتگاه های روستایی دهستان ولی آباد و بهنام پازوکی جنوبی شهرستان ورامین)"، فصلنامه آمایش جغرافیایی فضا 7، شماره 23 (1396): 87-104. magiran.com/p1710377
Negin Sadat Mirvahedi, Naser Shafieisabet , "Assessing the quality of Housing Foundation of Islamic Revolution services using SERVQUAL Model (Case Study: Rural settelments of Vali Abad and Southern Behnam Pazoki areas, located in Varamin County)", Geographical Planning of Space Quarterly Journal 7, no.23 (2017): 87-104. magiran.com/p1710377
ناصر شفیعی ثابت، نگین سادات میرواحدی، (1396). 'ارزیابی کیفیت خدمات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ایران بر اساس مدل سروکوال (مطالعه موردی: سکونتگاه های روستایی دهستان ولی آباد و بهنام پازوکی جنوبی شهرستان ورامین)'، فصلنامه آمایش جغرافیایی فضا، 7(23)، صص.87-104. magiran.com/p1710377
Negin Sadat Mirvahedi, Naser Shafieisabet , (2017). 'Assessing the quality of Housing Foundation of Islamic Revolution services using SERVQUAL Model (Case Study: Rural settelments of Vali Abad and Southern Behnam Pazoki areas, located in Varamin County)', Geographical Planning of Space Quarterly Journal, 7(23), pp.87-104. magiran.com/p1710377
ناصر شفیعی ثابت؛ نگین سادات میرواحدی. "ارزیابی کیفیت خدمات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ایران بر اساس مدل سروکوال (مطالعه موردی: سکونتگاه های روستایی دهستان ولی آباد و بهنام پازوکی جنوبی شهرستان ورامین)". فصلنامه آمایش جغرافیایی فضا، 7 ،23 ، 1396، 87-104. magiran.com/p1710377
Negin Sadat Mirvahedi; Naser Shafieisabet . "Assessing the quality of Housing Foundation of Islamic Revolution services using SERVQUAL Model (Case Study: Rural settelments of Vali Abad and Southern Behnam Pazoki areas, located in Varamin County)", Geographical Planning of Space Quarterly Journal, 7, 23, 2017, 87-104. magiran.com/p1710377
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال