ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسین معصومی، فاطمه محمدی پاقلعه، خدیجه سالاری، جهانگیر حیدرنژاد، اکبر حسینی پور، (1396). تعیین ترادف ژن پروتئین پوششی دو جدایه ایرانی ویروس موزائیک هندوانه و بررسی جایگاه فیلوژنتیکی آنها، نشریه پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی، 6(1)، 27-40. magiran.com/p1710518
H. Massumi, F. Mohammadi, Kh Salari, J. Heydarnejad, A. Hosseini Pour, (2017). Nucleotide Sequence and Phylogenetic Analysis of Coat Protein Gene of Two Iranian Watermelon Mosaic Virus Isolates, Journal of Applied researches in Plant Protection, 6(1), 27-40. magiran.com/p1710518
حسین معصومی، فاطمه محمدی پاقلعه، خدیجه سالاری، جهانگیر حیدرنژاد، اکبر حسینی پور، تعیین ترادف ژن پروتئین پوششی دو جدایه ایرانی ویروس موزائیک هندوانه و بررسی جایگاه فیلوژنتیکی آنها. نشریه پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی، 1396؛ 6(1): 27-40. magiran.com/p1710518
H. Massumi, F. Mohammadi, Kh Salari, J. Heydarnejad, A. Hosseini Pour, Nucleotide Sequence and Phylogenetic Analysis of Coat Protein Gene of Two Iranian Watermelon Mosaic Virus Isolates, Journal of Applied researches in Plant Protection, 2017; 6(1): 27-40. magiran.com/p1710518
حسین معصومی، فاطمه محمدی پاقلعه، خدیجه سالاری، جهانگیر حیدرنژاد، اکبر حسینی پور، "تعیین ترادف ژن پروتئین پوششی دو جدایه ایرانی ویروس موزائیک هندوانه و بررسی جایگاه فیلوژنتیکی آنها"، نشریه پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی 6، شماره 1 (1396): 27-40. magiran.com/p1710518
H. Massumi, F. Mohammadi, Kh Salari, J. Heydarnejad, A. Hosseini Pour, "Nucleotide Sequence and Phylogenetic Analysis of Coat Protein Gene of Two Iranian Watermelon Mosaic Virus Isolates", Journal of Applied researches in Plant Protection 6, no.1 (2017): 27-40. magiran.com/p1710518
حسین معصومی، فاطمه محمدی پاقلعه، خدیجه سالاری، جهانگیر حیدرنژاد، اکبر حسینی پور، (1396). 'تعیین ترادف ژن پروتئین پوششی دو جدایه ایرانی ویروس موزائیک هندوانه و بررسی جایگاه فیلوژنتیکی آنها'، نشریه پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی، 6(1)، صص.27-40. magiran.com/p1710518
H. Massumi, F. Mohammadi, Kh Salari, J. Heydarnejad, A. Hosseini Pour, (2017). 'Nucleotide Sequence and Phylogenetic Analysis of Coat Protein Gene of Two Iranian Watermelon Mosaic Virus Isolates', Journal of Applied researches in Plant Protection, 6(1), pp.27-40. magiran.com/p1710518
حسین معصومی؛ فاطمه محمدی پاقلعه؛ خدیجه سالاری؛ جهانگیر حیدرنژاد؛ اکبر حسینی پور. "تعیین ترادف ژن پروتئین پوششی دو جدایه ایرانی ویروس موزائیک هندوانه و بررسی جایگاه فیلوژنتیکی آنها". نشریه پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی، 6 ،1 ، 1396، 27-40. magiran.com/p1710518
H. Massumi; F. Mohammadi; Kh Salari; J. Heydarnejad; A. Hosseini Pour. "Nucleotide Sequence and Phylogenetic Analysis of Coat Protein Gene of Two Iranian Watermelon Mosaic Virus Isolates", Journal of Applied researches in Plant Protection, 6, 1, 2017, 27-40. magiran.com/p1710518
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال