ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
معصومه زارع زاده، محمد دهقانی فیروز آبادی، اصغر زربان، غلامرضا شریف زاده، مریم ولوی، (1396). بررسی سطح ویتامین D در بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس در خراسان جنوبی: یک مطالعه مورد- شاهدی، مجله دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، 24(1)، 28-35. magiran.com/p1711677
Masoumeh Zarezadeh, Mohammad Dehghani Firoozabadi, Asghar Zarban, Gholamreza Sharifzadeh, Maryam Valavi, (2017). Vitamin D status among multiple sclerosis patients in South Khorasan: a case-control study, Birjand University of Medical Sciences, 24(1), 28-35. magiran.com/p1711677
معصومه زارع زاده، محمد دهقانی فیروز آبادی، اصغر زربان، غلامرضا شریف زاده، مریم ولوی، بررسی سطح ویتامین D در بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس در خراسان جنوبی: یک مطالعه مورد- شاهدی. مجله دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، 1396؛ 24(1): 28-35. magiran.com/p1711677
Masoumeh Zarezadeh, Mohammad Dehghani Firoozabadi, Asghar Zarban, Gholamreza Sharifzadeh, Maryam Valavi, Vitamin D status among multiple sclerosis patients in South Khorasan: a case-control study, Birjand University of Medical Sciences, 2017; 24(1): 28-35. magiran.com/p1711677
معصومه زارع زاده، محمد دهقانی فیروز آبادی، اصغر زربان، غلامرضا شریف زاده، مریم ولوی، "بررسی سطح ویتامین D در بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس در خراسان جنوبی: یک مطالعه مورد- شاهدی"، مجله دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 24، شماره 1 (1396): 28-35. magiran.com/p1711677
Masoumeh Zarezadeh, Mohammad Dehghani Firoozabadi, Asghar Zarban, Gholamreza Sharifzadeh, Maryam Valavi, "Vitamin D status among multiple sclerosis patients in South Khorasan: a case-control study", Birjand University of Medical Sciences 24, no.1 (2017): 28-35. magiran.com/p1711677
معصومه زارع زاده، محمد دهقانی فیروز آبادی، اصغر زربان، غلامرضا شریف زاده، مریم ولوی، (1396). 'بررسی سطح ویتامین D در بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس در خراسان جنوبی: یک مطالعه مورد- شاهدی'، مجله دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، 24(1)، صص.28-35. magiran.com/p1711677
Masoumeh Zarezadeh, Mohammad Dehghani Firoozabadi, Asghar Zarban, Gholamreza Sharifzadeh, Maryam Valavi, (2017). 'Vitamin D status among multiple sclerosis patients in South Khorasan: a case-control study', Birjand University of Medical Sciences, 24(1), pp.28-35. magiran.com/p1711677
معصومه زارع زاده؛ محمد دهقانی فیروز آبادی؛ اصغر زربان؛ غلامرضا شریف زاده؛ مریم ولوی. "بررسی سطح ویتامین D در بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس در خراسان جنوبی: یک مطالعه مورد- شاهدی". مجله دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، 24 ،1 ، 1396، 28-35. magiran.com/p1711677
Masoumeh Zarezadeh; Mohammad Dehghani Firoozabadi; Asghar Zarban; Gholamreza Sharifzadeh; Maryam Valavi. "Vitamin D status among multiple sclerosis patients in South Khorasan: a case-control study", Birjand University of Medical Sciences, 24, 1, 2017, 28-35. magiran.com/p1711677
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال