ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد حجت الاسلامی، مریم جعفری، زینب ترکی، (1396). کیفیت میکروبی دوغ تهیه شده با افزودن همزمان صمغ CMC، زانتان و کتیرا در طول زمان نگهداری، مجله میکروب شناسی مواد غذایی، 4(1)، 77-84. magiran.com/p1711905
Mohammad Hojjatoleslami, Maryam Jafari, Zeinab Torki, (2017). Microbial quality of buttermilk made by simultaneous adding the resin of CMC, xanthan and tragacanth during the shelf life, JOurnal of Food Microbiology, 4(1), 77-84. magiran.com/p1711905
محمد حجت الاسلامی، مریم جعفری، زینب ترکی، کیفیت میکروبی دوغ تهیه شده با افزودن همزمان صمغ CMC، زانتان و کتیرا در طول زمان نگهداری. مجله میکروب شناسی مواد غذایی، 1396؛ 4(1): 77-84. magiran.com/p1711905
Mohammad Hojjatoleslami, Maryam Jafari, Zeinab Torki, Microbial quality of buttermilk made by simultaneous adding the resin of CMC, xanthan and tragacanth during the shelf life, JOurnal of Food Microbiology, 2017; 4(1): 77-84. magiran.com/p1711905
محمد حجت الاسلامی، مریم جعفری، زینب ترکی، "کیفیت میکروبی دوغ تهیه شده با افزودن همزمان صمغ CMC، زانتان و کتیرا در طول زمان نگهداری"، مجله میکروب شناسی مواد غذایی 4، شماره 1 (1396): 77-84. magiran.com/p1711905
Mohammad Hojjatoleslami, Maryam Jafari, Zeinab Torki, "Microbial quality of buttermilk made by simultaneous adding the resin of CMC, xanthan and tragacanth during the shelf life", JOurnal of Food Microbiology 4, no.1 (2017): 77-84. magiran.com/p1711905
محمد حجت الاسلامی، مریم جعفری، زینب ترکی، (1396). 'کیفیت میکروبی دوغ تهیه شده با افزودن همزمان صمغ CMC، زانتان و کتیرا در طول زمان نگهداری'، مجله میکروب شناسی مواد غذایی، 4(1)، صص.77-84. magiran.com/p1711905
Mohammad Hojjatoleslami, Maryam Jafari, Zeinab Torki, (2017). 'Microbial quality of buttermilk made by simultaneous adding the resin of CMC, xanthan and tragacanth during the shelf life', JOurnal of Food Microbiology, 4(1), pp.77-84. magiran.com/p1711905
محمد حجت الاسلامی؛ مریم جعفری؛ زینب ترکی. "کیفیت میکروبی دوغ تهیه شده با افزودن همزمان صمغ CMC، زانتان و کتیرا در طول زمان نگهداری". مجله میکروب شناسی مواد غذایی، 4 ،1 ، 1396، 77-84. magiran.com/p1711905
Mohammad Hojjatoleslami; Maryam Jafari; Zeinab Torki. "Microbial quality of buttermilk made by simultaneous adding the resin of CMC, xanthan and tragacanth during the shelf life", JOurnal of Food Microbiology, 4, 1, 2017, 77-84. magiran.com/p1711905
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال