ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
میثم شادپور، یارعلی کرد فیروزجایی، (1396). امکان یا امتناع معاد جسمانی و ارتباط آن با ساختار زبان دین از دیدگاه ابن سینا، فصلنامه نقد و نظر، 22(1)، 64-88. magiran.com/p1712091
Meysam Shadpoo, Yarali Kord Firouzjazei, (2017). Possibility or Impossibility of the Bodily Resurrection and its Relationship with the Structure of the Language of Religion in Ibn Sīnā's View, Journal of Philosophy & Theology, 22(1), 64-88. magiran.com/p1712091
میثم شادپور، یارعلی کرد فیروزجایی، امکان یا امتناع معاد جسمانی و ارتباط آن با ساختار زبان دین از دیدگاه ابن سینا. فصلنامه نقد و نظر، 1396؛ 22(1): 64-88. magiran.com/p1712091
Meysam Shadpoo, Yarali Kord Firouzjazei, Possibility or Impossibility of the Bodily Resurrection and its Relationship with the Structure of the Language of Religion in Ibn Sīnā's View, Journal of Philosophy & Theology, 2017; 22(1): 64-88. magiran.com/p1712091
میثم شادپور، یارعلی کرد فیروزجایی، "امکان یا امتناع معاد جسمانی و ارتباط آن با ساختار زبان دین از دیدگاه ابن سینا"، فصلنامه نقد و نظر 22، شماره 1 (1396): 64-88. magiran.com/p1712091
Meysam Shadpoo, Yarali Kord Firouzjazei, "Possibility or Impossibility of the Bodily Resurrection and its Relationship with the Structure of the Language of Religion in Ibn Sīnā's View", Journal of Philosophy & Theology 22, no.1 (2017): 64-88. magiran.com/p1712091
میثم شادپور، یارعلی کرد فیروزجایی، (1396). 'امکان یا امتناع معاد جسمانی و ارتباط آن با ساختار زبان دین از دیدگاه ابن سینا'، فصلنامه نقد و نظر، 22(1)، صص.64-88. magiran.com/p1712091
Meysam Shadpoo, Yarali Kord Firouzjazei, (2017). 'Possibility or Impossibility of the Bodily Resurrection and its Relationship with the Structure of the Language of Religion in Ibn Sīnā's View', Journal of Philosophy & Theology, 22(1), pp.64-88. magiran.com/p1712091
میثم شادپور؛ یارعلی کرد فیروزجایی. "امکان یا امتناع معاد جسمانی و ارتباط آن با ساختار زبان دین از دیدگاه ابن سینا". فصلنامه نقد و نظر، 22 ،1 ، 1396، 64-88. magiran.com/p1712091
Meysam Shadpoo; Yarali Kord Firouzjazei. "Possibility or Impossibility of the Bodily Resurrection and its Relationship with the Structure of the Language of Religion in Ibn Sīnā's View", Journal of Philosophy & Theology, 22, 1, 2017, 64-88. magiran.com/p1712091
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال