ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فاطمه مومن زاده، مریم اصل توقیری، محسن تقی زاده، مهناز مهلوجی، فاطمه رفیعی، (1396). مقایسه تاثیر کپسول نرم فنلین و کپسول مفنامیک اسید بر شدت دیسمنوره اولیه، مجله زنان مامائی و نازائی ایران، 20(4)، 44-49. magiran.com/p1712291
Fatemeh Momenzadeh , Maryam Asle Toghiri, Mohsen Taghizadeh, Mshnaz Mahlioji, Fatemeh Rafiee, (2017). Comparison the Effect of Fennel and Mefenamic Acid on Severity of Primary Dysmenorrhea, Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility, 20(4), 44-49. magiran.com/p1712291
فاطمه مومن زاده، مریم اصل توقیری، محسن تقی زاده، مهناز مهلوجی، فاطمه رفیعی، مقایسه تاثیر کپسول نرم فنلین و کپسول مفنامیک اسید بر شدت دیسمنوره اولیه. مجله زنان مامائی و نازائی ایران، 1396؛ 20(4): 44-49. magiran.com/p1712291
Fatemeh Momenzadeh , Maryam Asle Toghiri, Mohsen Taghizadeh, Mshnaz Mahlioji, Fatemeh Rafiee, Comparison the Effect of Fennel and Mefenamic Acid on Severity of Primary Dysmenorrhea, Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility, 2017; 20(4): 44-49. magiran.com/p1712291
فاطمه مومن زاده، مریم اصل توقیری، محسن تقی زاده، مهناز مهلوجی، فاطمه رفیعی، "مقایسه تاثیر کپسول نرم فنلین و کپسول مفنامیک اسید بر شدت دیسمنوره اولیه"، مجله زنان مامائی و نازائی ایران 20، شماره 4 (1396): 44-49. magiran.com/p1712291
Fatemeh Momenzadeh , Maryam Asle Toghiri, Mohsen Taghizadeh, Mshnaz Mahlioji, Fatemeh Rafiee, "Comparison the Effect of Fennel and Mefenamic Acid on Severity of Primary Dysmenorrhea", Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility 20, no.4 (2017): 44-49. magiran.com/p1712291
فاطمه مومن زاده، مریم اصل توقیری، محسن تقی زاده، مهناز مهلوجی، فاطمه رفیعی، (1396). 'مقایسه تاثیر کپسول نرم فنلین و کپسول مفنامیک اسید بر شدت دیسمنوره اولیه'، مجله زنان مامائی و نازائی ایران، 20(4)، صص.44-49. magiran.com/p1712291
Fatemeh Momenzadeh , Maryam Asle Toghiri, Mohsen Taghizadeh, Mshnaz Mahlioji, Fatemeh Rafiee, (2017). 'Comparison the Effect of Fennel and Mefenamic Acid on Severity of Primary Dysmenorrhea', Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility, 20(4), pp.44-49. magiran.com/p1712291
فاطمه مومن زاده؛ مریم اصل توقیری؛ محسن تقی زاده؛ مهناز مهلوجی؛ فاطمه رفیعی. "مقایسه تاثیر کپسول نرم فنلین و کپسول مفنامیک اسید بر شدت دیسمنوره اولیه". مجله زنان مامائی و نازائی ایران، 20 ،4 ، 1396، 44-49. magiran.com/p1712291
Fatemeh Momenzadeh ; Maryam Asle Toghiri; Mohsen Taghizadeh; Mshnaz Mahlioji; Fatemeh Rafiee. "Comparison the Effect of Fennel and Mefenamic Acid on Severity of Primary Dysmenorrhea", Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility, 20, 4, 2017, 44-49. magiran.com/p1712291
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال