ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهرعلی رحیمی، فریبا کرمی مقدم، (1396). بررسی شیوع دیابت بارداری و عوامل خطرساز مرتبط با آن با استفاده از روش یک مرحله ای در شهر کرمانشاه در سال 1394، مجله زنان مامائی و نازائی ایران، 20(4)، 1-4. magiran.com/p1712296
Mehrali Rahimi, Fariba Karami Moghadam, (2017). The prevalence of gestational diabetes mellitus and its related risk factors using one-step method in Kermanshah, 2016, Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility, 20(4), 1-4. magiran.com/p1712296
مهرعلی رحیمی، فریبا کرمی مقدم، بررسی شیوع دیابت بارداری و عوامل خطرساز مرتبط با آن با استفاده از روش یک مرحله ای در شهر کرمانشاه در سال 1394. مجله زنان مامائی و نازائی ایران، 1396؛ 20(4): 1-4. magiran.com/p1712296
Mehrali Rahimi, Fariba Karami Moghadam, The prevalence of gestational diabetes mellitus and its related risk factors using one-step method in Kermanshah, 2016, Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility, 2017; 20(4): 1-4. magiran.com/p1712296
مهرعلی رحیمی، فریبا کرمی مقدم، "بررسی شیوع دیابت بارداری و عوامل خطرساز مرتبط با آن با استفاده از روش یک مرحله ای در شهر کرمانشاه در سال 1394"، مجله زنان مامائی و نازائی ایران 20، شماره 4 (1396): 1-4. magiran.com/p1712296
Mehrali Rahimi, Fariba Karami Moghadam, "The prevalence of gestational diabetes mellitus and its related risk factors using one-step method in Kermanshah, 2016", Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility 20, no.4 (2017): 1-4. magiran.com/p1712296
مهرعلی رحیمی، فریبا کرمی مقدم، (1396). 'بررسی شیوع دیابت بارداری و عوامل خطرساز مرتبط با آن با استفاده از روش یک مرحله ای در شهر کرمانشاه در سال 1394'، مجله زنان مامائی و نازائی ایران، 20(4)، صص.1-4. magiran.com/p1712296
Mehrali Rahimi, Fariba Karami Moghadam, (2017). 'The prevalence of gestational diabetes mellitus and its related risk factors using one-step method in Kermanshah, 2016', Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility, 20(4), pp.1-4. magiran.com/p1712296
مهرعلی رحیمی؛ فریبا کرمی مقدم. "بررسی شیوع دیابت بارداری و عوامل خطرساز مرتبط با آن با استفاده از روش یک مرحله ای در شهر کرمانشاه در سال 1394". مجله زنان مامائی و نازائی ایران، 20 ،4 ، 1396، 1-4. magiran.com/p1712296
Mehrali Rahimi; Fariba Karami Moghadam. "The prevalence of gestational diabetes mellitus and its related risk factors using one-step method in Kermanshah, 2016", Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility, 20, 4, 2017, 1-4. magiran.com/p1712296
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال